Potvrđena sposobnost Kineza da izrade vrhunsku termoelektranu i kod nas.

Početkom marta 2016. godine delegacija RMU “Banovići”, d.d. Banovići, predvođena rukovodiocem službe za praćenje investicija izgradnje Termoelektrane i Cementare Avdijom Mumićem, posjetila je Termoelektranu “Guo-Jin”, 2 x 350 MW sa nadkritičnim parametrima i sagorijevanjem u fluidiziranom sloju, saopćavaju iz “RMU Banovići”.

Termoelektranu “Guo-Jin”, je izgradila kineska kompanija Dongfang Electric Corporation Limited (DEC) sa kojom je sklopljen Ugovor o finansiranju i izgradnji Termoelektrane Banovići po sistemu ključ u ruke.
Osnovni razlog posjete delegacije RMU Banovići Termoelektrani “Guo–Jin” je ciljani uvid “uživo” u stanje parametara i postrojenja Termoelektrane “Guo – Jin”, koja ima identične tehničke karakteristike, tehnologiju i postrojenja kao i buduća Termoelektrana Banovići, blok 1 – 350 MW.

Nakon obilaska termoelektrane, te nakon iscrpnih razgovora sa rukovodstvom i inženjerskim kadrom termoelektrane, kao i rasprava i analiza sa stručnjacima kompanije Dongfang Electric Corporation Limited (DEC), delegacija RMU Banovići se još jednom uvjerila da kineski partneri realizacijom projekta TE “Guo – Jin” pokazuju veliku opredijeljenost ka primjeni modernih tehnologija, (tzv. BAT tehnologije), kao i uspostavi standarda koji se primjenjuju u zapadnim zemljama.

Banovići će imati ekološku termoelektranu

Osim opće slike unutrašnje i vanjske uređenosti termoelektrane (dizajn objekta i postrojenja, izbor modernih  i savremenih tehničkih rješenja, mogućnost pristupa i komunikacije između pojedinih objekata i postrojenja, čistoća i primjene mjere zaštite i sigurnosti, i sl.), kao pouzdan dokaz njihove kvalitete su svakako i emisije polutanata, koje su značajno niže od vrijednosti utvrđenih Direktivama EU.
Idejnim projektom TE Banovići definisani su tehnički uvjeti za postrojenja TE Banovići, čijom realizacijom će izlazne koncentracije biti manje od propisanih.

Nakon obilaska postrojenja i uvida u  blok koji je u eksploataciji u TE “Guo–Jin”, Delegacija RMU Banovići je ubijeđena da će postrojenja TE Banovići zadovoljiti sve uvjete  i direktive EU, čak i znatno bolje.
Optimizam delegacije se temelji na bazi provedenih testnih mjerenja i dokazivanja parametara u TE “Guo–Jin”, kada je utvđeno da su dobivene vrijednosti na izlazu iz kotla u skladu sa garantovanim parametrima i znatno ispod limitom određenih vrijednosti.

Ovo daje značajnu referencu DEC-u i veliku sigurnost za RMU Banovići da će dobiti vrhunsko postrojenje, koje je potpuno ekološki prihvatljivo, a što je i ugovoreno kroz EPC
Iako je odabrana tehnologija kotla sa fluidiziranim sagrijevanjem, kod kojeg se odsumporavanje do zadate vrijednosti propisane direktivama EU odvija u ložištu kotla, kineski stručanjaci, realizacijom projekta TE “Guo-Jin” pokazali su veliko znanje i veliku opredijeljenost ka modernim tehnologijama  i dokazali su da emisija polutanata može biti značajno niža i od onih vrijednosti koje su dopuštene Direktivama EU.
Naime, na izlazu iz kotla, iza vrećastih filtera, postavljeno je dodatno postrojenje za polusuho odsumporavanje, koje emisije SOx (koje su već ispod 200mg/Nm3), svodi na značajno manje iznose do nevjerovatnih 0,2 mg/Nm3, a što rijetko postižu i najsavremenije termoelektrane u svijetu.
Sudeći prema rezultatima mjerenja iz kontrolne sobe, emisije štetnih polutanata su značajno niže od emisija iz najsavremenijih termoelektrana u svijetu.

Kada je u pitanju TE Banovići, treba reći da će sistem odsumporavanja biti identičan sistemu u TE “Guo–Jin”, što znači da će već emisije iz kotla zadovoljavati stroge propise EU. Neovisno od ove činjenice, Menadžment RMU Banovići je odlučio da u TE Banovići uključi i dodatno polusuho odsumporavanje, koje će emisije SOx reducirati na vrijednosti manje od 30 mg/Nm3, čime će se dodatno minimizirati negativni uticaj rada termoelektrane na životnu sredinu.

U odnosu na nedavno objavljeni tekst u medijima, u kojem je navedeno da se od deset termoelektrana najvećih zagađivača u Evropi, tri nalaze u BiH, ističemo da TE Banovići sa ovakvim emisijama, predstavlja budućnost za energetski sistem BiH, a RMU Banovići, kao nosioc investicije pokazuje da itekako vodi računa o okolišu i općoj borbi za bolje, efikasnije i čišće tehnologije.
Nadalje, zbog nedovoljnih količina tehnološke vode, za potrebe TE “Guo -Jin” implementiran je indirektni sistem zračnog hlađenja kroz rashladni toranj, dok će u TE Banovići biti implementiran efikasniji sistem hlađena (mokri toranj na prirodnu promaju), koji će omogućiti bolju efikasnost bloka, što će u konačnici uticati na bolju ekonomičnost TE Banovići, odnosno u uslovima otvorenog tržišta električne energije blok 1 u Banovićima imaće bolju perspektivu nego većina drugih objekata u region i šire.

Obzirom da se u roku od dvije godine treba pustiti u pogon šest ovakvih blokova (potpuno identičnih bloku u Banovićima), EPC Ugovorom za izgradnju TE Banovići, DEC ima obavezu da do kraja gradnje u obzir uzme sve inovacije (i pozitivna iskustva) koje bi se mogle pojaviti u ovom periodu, te da iste implementira na TE Banovići.

Cementara je prateći projekat TE Banovići

Pored tehničkih karakteristika, ono što povezuje termoelektranu “Guo – Jin” i TE Banovići jeste izgradnja tvornice cementa u neposrednoj blizini termoelektrane. Tvornica cementa u sklopu termoelektrane “Guo – Jin” je u završnoj fazi izgradnje, a cilj je korištenje nusprodukata  iz termoelektrane u procesu proizvodnje električne energije i eksploatacije uglja (šljaka i pepeo).
Za Tvornicu cementa Banovići urađena je investiciono – tehnička i okolinska dokumentacija na nivou Idejnog projekta, a ubrzo će se pokrenuti i procedura izbora Strateškog partnera.

Termoelektrana i cementara na području općine Banovići sa primijenjenim gore navedenim tehnologijama su najbolja garancija da će općina Banovići i Tuzlanski kanton u bliskoj budućnosti biti primjer dobrog i uspješnog privrednog subjekta, koji uz društveno – ekonomsko – socijalni aspekt uvažava sve standarde, norme i propise održivog okoliša.

Termoelektrana Banovići prema usvojenom konceptu, Idejnom projektu i izabranom EPC izvođaču može biti primjer budućeg prihvatljivog i održivog razvoja lokalne zajednice koja u potpunosti zadovoljava sve ekološke aspekte modernog i razvijenog svijeta.

Kao primjer gore navedenog, može poslužiti i slika pogona hemijske pripreme vode, odnosno prostor turbinske sale, koji se po svojim higijensko – tehničkim standardima mogu mjeriti sa najboljim pogonima i postrojenjima takve vrste  u svijetu.

Na osnovu uvida u pravo stanje na terenu u TE “Guo – Jin”, 2×350 MW, koje nedvojbeno potvrđuje sposobnost DEC-a da izgradi savremenu termoelektranu u svijetu, predstavnici RMU Banovići su se uvjerili da mogu biti optimistični u vezi tehničkih karakteristika buduće Termoelektrane Banovići.