Dokument Krizni štab
ODLUKE O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU PRAVNIH I FIZIČKIH LICA OD RAZLIČITIH NAKNADA I TAKSI
ODLUKA O FORMIRANJU KRIZNOG ŠTABA OPĆINE BANOVIĆI VEZANO ZA POJAVU KORONA VIRUSA
Dokument Značajni datumi i događaji
ZNAČAJNI DATUMI I DOGAĐAJI NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Dokument Odluke o utvrđivanju pogodnosti
ODLUKA O UTVRĐIVANJU POGODNOSTI ZA INVESTIRANJE U OBUHVATU POSLOVNE ZONE SADNICE NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Dokument Odluke o troškovima
ODLUKA 0 VISINI NAKNADE, NAČIN OBRAČUNAVANJA I NAPLATE TROŠKOVA ZA RAD KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVICI
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE I NAČINA PLAĆANJA TROŠKOVA IZDAVANJA RJEŠENJA O NAKNADNOM ODOBRENJU ZA GRAĐENJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA
Dokument Odluka o korištenju javnih površina
ODLUKA O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA I VISINI NAKNADE
Dokument Odluka o komunalnom redu
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Dokument Odluka o komunalnoj naknadi
ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI – I
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI – II
Dokument Odluka o naknadama za korištenje građevinskog zemljišta
ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
ZAKLJUČAK
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – I
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – II
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – III
Dokument Odluka o taksama
ODLUKA O OPĆINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I TARIFAMA
Dokument Pravilnik za ocjenjivanje kandidata
PRAVILNIK ZA OCJENJIVANJE KANDIDATA KOJI ĆE PRISTUPITI INTERVJUU