PPB01 izvod iz plana višeg reda PPTK

PPB01a Izvod iz plana zaštićeni pejzaž Konjuh

PPB02 Sintezni prikaz stanja prostornog uređenja

PPB03 Sistem naseljenih mjesta

PPB04 Urbana i ruralna područja sa ograničavajućim faktorima razvoja

PPB05 Urbana područja i građevinska zemljišta – namjena površina

PPB06 Urbana područja i građevinska zemljišta – režimi građenja

PPB07 Poljoprivredno zemljište

PPB08 Šumsko zemljište

PPB09 Vode i vodne površine i vodna infrastruktura

PPB10 Energetska infrastruktura mineralne sirovine

PPB11 Saobraćajna i telekomunikacijska infrastruktura

PPB12 Prirodno kulturno historijsko nasljeđe i turizam

PPB13 Privredna društvena komunalna infrastruktura

PPB14 Ugrožena područja

PPB15 Sintezni prikaz korištenja prostora

PPB16 Projekcija prostornih sistema naselja

PPB17 Projekcija razvoja privredne javne infrastrukture

PPB18 Projekcija prostornih sistema razvoja okoline

01 Geodetska podloga

02 Izvod iz Plana višeg reda

02a Izvod iz plana višeg reda

04 Plan uklanjanja

05 Planirana namjena površina

06 Sintezni prikaz korištenja prostora

07 Plan parcelacije

08 Građevinske i regulacione linije

09 Plan saobraćaja

09a Plan nivelacije

10 Komunalna infrastruktura

11 Elektroenergetska infrastruktura

12 Plan hortikulturnog uređenja