Služba za budžet, finansije i inspekcijske poslove Općine Banovići danas je u prisustvu predstavnika javnih institucija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih subjekata i pojedinaca održala javnu raspravu o Nacrtu budžeta Općine Banovići za 2017. koji je predložio općinski načelnik Midhat Husić.

Ovim Nacrtom planirani su prihodi za 2017. u iznosu 11.121.650 KM  što je u odnosu na 2016. manje za 3,9 posto. Nacrtom su planirani prihodi od poreza u iznosu 3.419.500 KM, neporezni prihodi u iznosu  5.305.400 KM, tekuće potpore u iznosu 2.388.300 KM, te prihodi po osnovu zaostalih obaveza u iznosu 8.000 KM. Planirani su primici za otplatu dugoročnog kredita za sanaciju komunalne infrastrukture u iznosu 66.000 KM.

Pojašnjenja u vezi pojedinih stavku budžeta iznio je općinski načelnik Midhat Husić koji je istakao da je svjestan da se u neke segmente ne ulaže dovoljno ali da se sve raspoređuje u skladu sa mogućnostima i da se vodi računa da se svi sektori pokriju koliko se može. On je naglasio da će slijedeća budžetska godina biti posebna po tome što se u njoj planira izdati građevinska dozvola za izgradnju termoelektrane, te da će se ta sredstva uložiti u velike projekte kao što je toplifikacija. Husić je naglasio i da će nastojati ravnomjerno realizovati što više infrastrukturnih projekata u saradnji sa Timom za kapitalna ulaganja. Vodit ćemo posebnog računa da se ulaže u one mjesne zajednice u koje se manje ulagalo protekle godine, istakao je Husić.

Nekoliko prisutnih iznijelo je pozitivno mišljenje o ovom Nacrtu kojim je završava procedura uključivanja javnosti u kreiranje ovog dokumenta. Prijedlog budžeta sa eventualno ugrađenim amandmanima i prijedlozima uputit će se u formi prijedloga već na narednoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Banovići. Time će Općina Banovići na vrijeme dobiti krovni dokument.