KONKURS ZA UTVRĐIVANJE LISTE BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVE PORODICE KOJIMA SE U BUDŽETU TUZLANSKOG KANTONA OBEZBJEĐUJU SREDSTVA ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG STAŽ

Na osnovu člana 18a. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/12 – prečišćeni tekst i 5/14) i člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 9/14) i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-41-011593/16 od 05.05.2016. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

KONKURS ZA UTVRĐIVANJE LISTE BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVE PORODICE KOJIMA SE U BUDŽETU TUZLANSKOG KANTONA OBEZBJEĐUJU SREDSTVA ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKOG STAŽA

I Korisnici prava po ovom Konkursu

Pravo na obavljanje volonterskog staža imaju lica iz člana 1. st. (1) i (2) i člana 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/12-prečišćeni tekst i 5/14, u daljem tekstu: Zakon), koja imaju VII stepen visoke stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, (u daljem tekstu: kandidati).

II Uslovi za obavljanje pripravničkog staža

Pravo na obavljanje pripravničkog staž po ovom Konkursu ima kandidat pod uslovom da:
(1) ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Kanton), odnosno mjesto boravišta u statusu raseljenog lica na području Kantona,
(2) ima VII stepen visoke stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja prema članu 4. Odluke,
(3) je bez radnog iskustva u struci odnosno da je započeo pripravnički ili volonterski staž, a isti je prekinut bez krivice kandidata,
(4) je prijavljen na evidenciji Službe kao nezaposlena osoba, prije objavljivanja javnog poziva,
(5) ostvaruje ili je ostvarivao prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite u općinama Kantona i
(6) posjeduje valjanu dokumentaciju za učešće po javnom konkursu.

III Kriteriji za obavljanje pripravničkog staž

Lista kandidata utvrđuje se prema broju bodova koji kandidatu, kao članu porodice branitelja pripadaju po ovoj odluci, prema slijedećim kriterijima:

a) braniteljski status kandidata,
b) priznanja branitelju u oružanim snagama BiH (U daljem tekstu: OS) i
c) dužina prijave na evidenciji Službe.

Prilikom utvrđivanja prava na obavljanje pripravničkog staža, prioritet ima kandidat u statusu
branitelja, prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje, pod uslovima predviđenim tačkom II ovoga
konkursa i bez utvrđivanja bodova po kriterijima iz tačke III ovoga konkursa.

DOKUMENTI I PRILOZI KOJE MOŽETE PREUZETI NA ZVANIČNOJ STRANICI VLADE TK (http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi-mbp/3701-konkurs-za-volontere)

K O N K U R S za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža
Odluka o terminu
Aplikacioni obrazac

Prezeto sa http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi-mbp/3701-konkurs-za-volontere