OPĆINA BANOVIĆI
Centrala 035/743-400
Operativni centar u Službi civilne zaštite 121
Policija 122
Dežurni u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici 123
Hitna 124
STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG NAČELNIKA
Općinski Načelnik Midhat Husić 035/743-401
Sekretar općine Samir Imamović 035/743-403
Administrativno tehnički poslovi Ajka Rahmanović 035/743-402
STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA
Predsjedavajući Općinskog vijeća Nermin Delagić 035/743-459
Sekretar Općinskog vijeća Zijad Bećić 035/743-456
Administrativno tehnički poslovi Sadija Selmanović 035/743-458
OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO
Općinski pravobranilac Fikreta Kerić – Tagić 035/743-406
Administrativno tehnički poslovi Fikreta Krupić 035/743-405
SLUŽBA ZA BUDŽET, FINANSIJE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
Pomoćnik načelnika Zumra Ajanović 035/743-451
Odsjek za budžet Nafija Džafić 035/743-448
Računovodstvo Šemsa Huskić 035/743-455
Blagajna Edina Halilčević 035/743-423
Odsjek za finansije Nisveta Numanović 035/743-447
Materijalno knjigovodstvo Zijad Jahić 035/743-443
Inspekcije Benjamin Smajlović 035/743-478
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, GEODETSKE, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I KATASTAR
Pomoćnik načelnika Senada Dizdarević 035/743-415
Odsjek za opću upravu Nusret Džanić 035/743-441
Šalter sala – informacije Šemsa Kovačević 035/743-426
Birački spisak Mediha Hadžić 035/743-444
Matični ured Rifet Demirović 035/743-413
Geodetski poslovi Nermin Rahmanović 035/743-416
Imovinsko pravni poslovi Eldis Lapandić 035/743-418
Katastar Fahreta Brigić 035/743-436
Katastar komunalnih uređaja Edisa Hadžić 035/743-414
SLUŽBA ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZAJEDNIČKE POSLOVE
Pomoćnik načelnika Adem Mostarlić 035/743-452
Odsjek za stambeno – komunalne poslove Esma Karavdić 035/743-462
Društvene djelatnosti Jasmina Karabašić 035/743-445
Boračko – invalidska zaštita Vahidin Berbić 035/743-480
Ulična rasvjeta Mirsad Alispahić 035/743-460
Zimska služba Mevludih Husić 035/743-460
SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE, RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO
Pomoćnik načelnika Amir Mrkonjić 035/743-409
Prostorno uređenje Almira Rahmanović 035/743-463
Planiranje i razvoj Salem Hasić 035/743-439
Poduzetništvo i poljoprivreda Selmet Husanović 035/743-410
Obrt i poduzetništvo Kada Salihović 035/743-446
SLUŽBA CIVILNE I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE
Pomoćnik načelnika Hasib Mujić 035/743-470
Zaštita i spašavanje ljudi i MTS Ismet Rahmanović 035/743-473
Operativni centar Namir Kurtić 035/743-472
Profesionalna vatrogasna jedinica Rasim Kasumović 035/875-993