Na danas održanom sastanku predstavnika Općine Banoviće na čelu sa općinskim načelnikom Midhatom Husićem i predstavnicima UNHCR-a, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstva za rad i socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona otvoreno je pitanje zatvaranja kolektivnih centara na području opštine Banovići.

Cilj Projekta je da se na području opštine Banovići izvrši konačno pražnjenje i zatvaranje kolektivnog smještaja, odnosno da se osobama smještenim u kolektivnom centru i alternativnim smještajima u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima, izgradnjom nove stambene zgrade ili rekonstrukcijom postojećih stambenih jedinica osigura rješavanje stambenog pitanja.

– Samim pristankom na otvaranje ovog pitanja dajemo podršku ovom projektu i izražavamo spremnost da uđemo u ovaj projekat što prije, a probleme kao što su imovinsko pravni odnosi zemljišta na kojima se nalaze trenutni kolektivni centri bit će jedan od prioriteta u rješavanju lokalne samouprave i koordinatora ovog projekta, kazao je načelnik Husić.

Projekat “Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja”, a u okviru projekta CEB II  sufinansiran je u cijelosti od strane Razvojne banka Vijeća Evrope,  a učešće Općine Banovići ogledalo bi se u obezbjeđenju zemljišta, građevinskih i drugih potrebni dozvola, komunalnih priključaka i druge potrebne komunalne infrastrukture.

Ovo je danas bio prvi sastanak na ovu temu na kome je doneseno nekoliko zaključaka koji se ogledaju u tome da je Općinski načelnik iskazao potrebu za naknadnim uključivanjem u ovaj projekat jer na području opštine Banovići još uvijek postoje 91 porodica koje borave u kolektivnim centrima. Takođe se obavezala Općina Banovići da će u što kraćem roku na dogovorene adrese poslati inicijalno pismo za naknadno uključivanje u projekat CEP II, a Općinski načelnik je iskazao spremnost da izvrši analizu stanja kolektivnih centara i sagleda mogućnosti rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih objekata kao i obezbjedi potrebnu infrastrukturu. Zaključcima su određeni za koordinatore projekta Adem Mostarslić i Fuad Brigić koji će dalje voditi aktivnosti ovko ovog projekta.

Nakon nekoliko početnih koraka i popunjavanja određenih obrazaca, trebalo bi da uslijedi potpisivanje sporazuma za uspostavljanje mehanizma međusobne saradnje i koordinacije, kao i utvrđivanje pojedinačnih obaveza svake potpisnice u implementaciji ovog Projekta.

Sporazumom će se odrediti finansijska vrijednost kao i ostale karakteristike rekonstrukcije i izgradnje potrebnih stambenih jedinica.

Uključivanjem u ovaj Projekat Općina Banovići bi trajno riješila pitanje zatvaranja i uklanjanja kolektivnih centara i alternativnih smještaja, a novoizgrađene stambene zgrade bile bi uknjižene u vlasništvo Općine Banovići.

Realizacija projekta zatvaranja kolektivnih centara jedan je od uslova za ulazak BiH u Evropsku uniju.