Dana, 30. januara 2017. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 sati održat će se 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići. Sjednica će se održati u prostorijama Radničkog doma u Banovićima, a za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Program rada Općinskog vijeća Banovići za 2017. godinu,
 2. Program rada Općinskog načelnika i općinskog organa uprave Banovići za 2017. godinu,
 3. Program rada JU „Sportsko-kulturni centar“ Banovići za 2017. godinu,
 4. Program rada i finansijski plan JU „Javna biblioteka“ Banovići za 2017. godinu,
 5. Plan i program rada sa finsnijskim pokazateljima za 2017. godinu JU „Dječije obdanište“ Banovići,
 6. Program rada i finansijski plan JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići za 2017. godinu,
 7. Plan i program rada i finansijski plan za 2017. godinu JU „Centar za socijalni rad“ Banovići,
 8. Plan i program rada i finansijski plan za 2017. godinu JU „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići,
 9. Prijedlog liste kapitalnih projekata Općine Banovići za period 2017.-2021. godina,
 10. Prijedlog izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Banovići,
 11. Nacrt regulacionog plana „Poslovna zona-Sadnice“,
 12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju „Poslovna zona-Sadnice“ Banovići,
 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana „Poslovna zona-Sadnice“ Banovići,
 14. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene ostvarene u prethodnoj godini,
 15. Prijedlog odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade uređenja građevinskog zemljišta u 2017. godini,
 16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju plana parcelacije (lokalitet Podgorje-Čubrić),
 17. Prijedlog odluke o sufinansiranju troškova vanlinijskog prevoza učenika osnvnih škola za drugo polugodište školske 2016/2017 godine i prvo polugodište školske 2017/2018 godine,
 18. Prijedlog odluke o potvrđivanju Rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta,
 19. Informacija o provedenim aktivnostima po Zaključku Općinskog vijeća broj: 10/01-02-286/16 od 22.12.2016. godine,
 20. Informacija o stanju protivpožarne zaštite na području općine Banovići u toku 2016. godine,
 21. Očitovanje Općinskog vijeća Banovići po Zahtjevu za finansijsku pomoć iz budžeta Općine JU „Dječije obdanište“ Banovići.