Obavještavamo  privredna društva  iz oblasti rudarstva, hemijske industrije, metaloprerađivačke, elektroindustrije, industrije građevinskih materijala, građevinstva, industrije gume i plastike, obuće i tekstila da je Ministarstvo industrije, energetike u rudarstva Tuzlanskog kantona, raspisalo Javni poziv za korištenje sredstava po Programu raspodjele sredstava sa budžetske pozicije 13010002 “ Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima “ ekonomski kod 6155000 “ Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima“ dana 19.05.2016 godinu.

Navedenim javnim pozivom Ministarstvo industrije, energetike u rudarstva Tuzlanskog kantona  daje bespovratna (grant) sredstva  u  visini od 300,000,00 KM  i to za sljedeće namjene:

  1. Za  programe privrednih društava čija je visina investicija minimum 100.000,00 KM i više sljedeće daju se grantovi u visini od po 50.000,00 KM,
  2. Za  programe privrednih društava čija je visina investicija minimum 50.000,00 KM i više sljedeće daju se grantovi u visini od po 25.000,00 KM.

Privredno društvo može aplicirati samo na jedan od grantova.

Javni poziv traje  30 dana od dana objavljivanja, a objavljen je 19.05.2016. godine u dnevnim novinama Oslobođenje i na službenoj stranici Vlade TK / Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva.

Tekst javnog poziva kao i upute koju  dokumentaciju  je potrebno prikupiti i predati za prijavu na Javni poziv mogu preuzeti na službenoj stranici Ministarstva.