U skladu sa planom i programom redovnog održavanja javnih površina nadležna općinska služba provodi aktivnosti na implementaciji projekta uređenja horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije u gradskom području općine Banovići.

Radove izvodi firma  „EKO-INVEST“ d.o.o. a radovima će biti obuhvaćene sve gradske ulice osim regionalnih puteva koji su u nadležnosti Direkcije cesta Tuzlanskog kantona.

Radove finansira Općina Banovići u ukupnoj vrijednosti od 6.000 konvertibilnih maraka.

Pored ovih redovnih aktivnosti u toku su i aktivnosti na redovnom održavanju javnih zelenih površina koje implementira JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići.