+387 35 743 442

Nadležnost

U Općinskoj službi za opću upravu, društvene djelatnosti, BIZ i zajedničke poslove, u skladu sa obimom, vrstom i prirodom poslova obrazuju se Odsjeci kao unutrašnje organizacione jedinice, i to:

 • Odsjek za opću upravu
 • Odsjek za društvene djelatnosti i zajedničke poslove
 • Odsjek za  BIZ i raseljena lica

U okviru navedenih odsjeka Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, BIZ i zajedničke poslove izvršava slijedeće poslove:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti opće uprave, matičnih poslova, personalnih poslova uposlenika općinskog organa državne službe, poslova mjesnih ureda, prijemne kancelarije, pisarnice, arhive, dostavljanje pošte (pismena, akata i dr.), umnožavanje i štampanje materijala, održavanje i obezbjeđenje objekata, održavanje higijene, uspostavljanje vanjskih i unutrašnjih telefonskih veza,
 • obavlja poslove obrazovanja, nauke, kulture, sporta, informisanja, zdravstva, dječije, socijalne i zdravstvene zaštite, penzijsko invalidske zaštite, vjerskih zajednica, političkih organizacija, društvenih organizacija i udruženja građana, mjesnih zajednica, vanprivrednih društvenih fondova, posebnih udruženja u vanprivrednim djelatnostima i drugih vanprivrednih organizacija i zajednica iz nadležnosti općine u skladu sa zakonima,
 • provodi utvrđenu politiku, zakone i druge propise kojima su regulisani uslovi za ostvarivanje osnovnih i dopunskih prava boraca, šehida-poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica,
 • utvrđuje pravo na izuzetnu invalidsku i izuzetnu porodičnu penziju i izuzetno materijalno obezbjeđenje i druge vidove socijalne zaštite, realizuje prava prema korisnicima prava na boračko-invalidsku zaštitu,
 • vodi prvostepeni upravni postupak kojim se odlučuje o osnovnim dopunskim i drugim pravima boraca, šehida-palih boraca, RVI, demobilisanih boraca, članova porodica poslije njihove smrti i članova porodica palih i umrlih boraca,
 • pruža pravnu pomoć i zastupa korisnike prava na boračko invalidsku zaštitu, sarađuje sa organizacionom jedinicom Fonda PIO, fonda za zdravstvenu zaštitu, stručnim timovima-komisijama preko kojih se utvrđuje i realizacije prava na boračko-invalidsku zaštitu,
 • brine se o namjenskom trošenju doznačenih sredstava i drugih vidova pomoći,
 • usklađuje rad sa Ministarstvom za boračka pitanja TK,
 • vodi propisane evidencija o korisnicima prava na BIZ, prati i ažurira sve promjene koje nastupe blagovremeno prosljeđuje Ministarstvu za boračka pitanja TK,
 • izvršava i druge poslove iz nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja TK, koji se prenose na Službu,
 • prijem, smještaj i prehranu kao i podmirenje drugih životnih potreba raseljenih lica, prognanika i izbjeglica,
 • praćenje ostvarivanja prava raseljenih lica, prognanika i izbjeglica koje se odnose na: zdravstvenu zaštitu, socijalnu adaptaciju, psihološku podršku i školovanje,
 • zadovoljavanje drugih nužnih životnih potreba u skladu sa zakonom,
 • utvrđivanje potrebe za zbrinjavanje raseljenih lica, prognanika i izbjeglica,
 • planira i učestvuje u planiranju izgradnje objekata za smještaj raseljenih lica, izbjeglica za područje općine,
 • osigurava dio sredstava za ostvarenje prava i zadovoljavanje potreba raseljenih lica, prognanika i izbjeglica u skladu sa zakonom,
 • vrši popis i vodi službenu evidenciju o raseljenim licima, prognanicima i izbjeglicama,
 • ostvaruje neophodnu saradnju iz svoje nadležnosti sa istoimenim Državnim, Federalnim i Kantonalnim ministarstvom,
 • ostvaruje neophodnu saradnju sa drugim državnim organima na nivou Države, Federacije, Kantona i Općine te preduzećima i drugim pravnim licima,
 • rješava u upravnim stvarima iz djelokruga rada Službe,
 • vodi propisane službene evidencije u oblastima iz svog djelokruga i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
  izrađuje i dostavlja informativno analitičke materijale,
 • vrši poslove arhiviranja dokumentacije,
 • priprema za Općinskog načelnika propise i opće akte, analitičko-informativne i druge materijale o pitanjima iz ovog djelokruga, a koji se razmatraju od strane Općinskog vijeća,
 • vrši neposrednu kontrolu sprovođenja zakonitosti u oblastima iz nadležnosti Službe, izuzev u onim oblastima za čiji nadzor su nadležni Kantonalni i drugi organi,
 • prati stanje u oblastima za koje je obrazovana i informiše Općinskog načelnika o tom stanju po sopstvenoj inicijativi ili na njegov zahtjev i pokreće inicijative za rješavanje pitanja u tim oblastima,
 • vrši i druge upravne i stručne poslove koje ne vrše druge Službe u Općinskom organu državne službe.