Opća uprava

VI STE OVDJE:/Opća uprava
Opća uprava2017-12-04T21:55:25+00:00
+387 35 743 442

Nadležnost

U Općinskoj službi za opću upravu, društvene djelatnosti, BIZ i zajedničke poslove, u skladu sa obimom, vrstom i prirodom poslova obrazuju se Odsjeci kao unutrašnje organizacione jedinice, i to:

 • Odsjek za opću upravu
 • Odsjek za društvene djelatnosti i zajedničke poslove
 • Odsjek za  BIZ i raseljena lica

U okviru navedenih odsjeka Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, BIZ i zajedničke poslove izvršava slijedeće poslove:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti opće uprave, matičnih poslova, personalnih poslova uposlenika općinskog organa državne službe, poslova mjesnih ureda, prijemne kancelarije, pisarnice, arhive, dostavljanje pošte (pismena, akata i dr.), umnožavanje i štampanje materijala, održavanje i obezbjeđenje objekata, održavanje higijene, uspostavljanje vanjskih i unutrašnjih telefonskih veza,
 • obavlja poslove obrazovanja, nauke, kulture, sporta, informisanja, zdravstva, dječije, socijalne i zdravstvene zaštite, penzijsko invalidske zaštite, vjerskih zajednica, političkih organizacija, društvenih organizacija i udruženja građana, mjesnih zajednica, vanprivrednih društvenih fondova, posebnih udruženja u vanprivrednim djelatnostima i drugih vanprivrednih organizacija i zajednica iz nadležnosti općine u skladu sa zakonima,
 • provodi utvrđenu politiku, zakone i druge propise kojima su regulisani uslovi za ostvarivanje osnovnih i dopunskih prava boraca, šehida-poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica,
 • utvrđuje pravo na izuzetnu invalidsku i izuzetnu porodičnu penziju i izuzetno materijalno obezbjeđenje i druge vidove socijalne zaštite, realizuje prava prema korisnicima prava na boračko-invalidsku zaštitu,
 • vodi prvostepeni upravni postupak kojim se odlučuje o osnovnim dopunskim i drugim pravima boraca, šehida-palih boraca, RVI, demobilisanih boraca, članova porodica poslije njihove smrti i članova porodica palih i umrlih boraca,
 • pruža pravnu pomoć i zastupa korisnike prava na boračko invalidsku zaštitu, sarađuje sa organizacionom jedinicom Fonda PIO, fonda za zdravstvenu zaštitu, stručnim timovima-komisijama preko kojih se utvrđuje i realizacije prava na boračko-invalidsku zaštitu,
 • brine se o namjenskom trošenju doznačenih sredstava i drugih vidova pomoći,
 • usklađuje rad sa Ministarstvom za boračka pitanja TK,
 • vodi propisane evidencija o korisnicima prava na BIZ, prati i ažurira sve promjene koje nastupe blagovremeno prosljeđuje Ministarstvu za boračka pitanja TK,
 • izvršava i druge poslove iz nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja TK, koji se prenose na Službu,
 • prijem, smještaj i prehranu kao i podmirenje drugih životnih potreba raseljenih lica, prognanika i izbjeglica,
 • praćenje ostvarivanja prava raseljenih lica, prognanika i izbjeglica koje se odnose na: zdravstvenu zaštitu, socijalnu adaptaciju, psihološku podršku i školovanje,
 • zadovoljavanje drugih nužnih životnih potreba u skladu sa zakonom,
 • utvrđivanje potrebe za zbrinjavanje raseljenih lica, prognanika i izbjeglica,
 • planira i učestvuje u planiranju izgradnje objekata za smještaj raseljenih lica, izbjeglica za područje općine,
 • osigurava dio sredstava za ostvarenje prava i zadovoljavanje potreba raseljenih lica, prognanika i izbjeglica u skladu sa zakonom,
 • vrši popis i vodi službenu evidenciju o raseljenim licima, prognanicima i izbjeglicama,
 • ostvaruje neophodnu saradnju iz svoje nadležnosti sa istoimenim Državnim, Federalnim i Kantonalnim ministarstvom,
 • ostvaruje neophodnu saradnju sa drugim državnim organima na nivou Države, Federacije, Kantona i Općine te preduzećima i drugim pravnim licima,
 • rješava u upravnim stvarima iz djelokruga rada Službe,
 • vodi propisane službene evidencije u oblastima iz svog djelokruga i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
  izrađuje i dostavlja informativno analitičke materijale,
 • vrši poslove arhiviranja dokumentacije,
 • priprema za Općinskog načelnika propise i opće akte, analitičko-informativne i druge materijale o pitanjima iz ovog djelokruga, a koji se razmatraju od strane Općinskog vijeća,
 • vrši neposrednu kontrolu sprovođenja zakonitosti u oblastima iz nadležnosti Službe, izuzev u onim oblastima za čiji nadzor su nadležni Kantonalni i drugi organi,
 • prati stanje u oblastima za koje je obrazovana i informiše Općinskog načelnika o tom stanju po sopstvenoj inicijativi ili na njegov zahtjev i pokreće inicijative za rješavanje pitanja u tim oblastima,
 • vrši i druge upravne i stručne poslove koje ne vrše druge Službe u Općinskom organu državne službe.

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045