Buđet Općine Banovići za narednu godinu usvojen je u iznosu od 11.196.090 konvertibilnih maraka i za 0,3% je manji u odnosu na planirani u 2018. godini. Po prvi put u budžetu su planirane subvencije za proizvodnju mlijeka u iznosu od 30 hiljada konvertibilnih maraka. I u 2019. godini akcenat će biti stavljen na kapitalne investicije zašta su planirana sredstva u iznosu od preko 2 miliona konvertibilnih maraka. Nakon usvajanja Budžeta za 2019. godinu (17 za – PDA, 1 protiv – SDA i 1 suzdržan – SDP) vijećnici su usvojili Odluku o njegovom izvršenju (18 za – PDA i SDA i 1 protiv – SDP) kao i Program rada Općinskog vijeća (17 za – PDA i SDA i 1 suzdržan – SDP).

Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o davanju na korištenje objekta Sportske dvorane sa pripadajućim zemljištem Javnoj ustanovi „Sportsko kulturni centar“ Banovići (16 za – PDA i 1 suzdržan – SDP).

Jednakim omjerom glasova (17 za – PDA i 2 suzdržana – 1 SDA i 1 SDP) usvojene su tri predložene odluka i to: Odluka o promjeni statusa nepokretnosti-put, Odluka o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog konkursa – licitacije na lokalitetu „Zona B“ i  Odluka o potvrđivanju rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta.

Općinsko vijeće prihvatilo je (17 za – PDA, 1 suzdražn – SDA i 1 protiv – SDP) rješenje o imenovanju komisije za vođenje pregovora sa reprezentativnim sindikatom javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Banovići.

Na današnjoj sjednici podršku Općinskog vijeća nije dobio (17 suzdržanih – PDA i 2 za – 1 SDA i 1 SDP) Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije (promjena oblika, dimenzije i površine građevinske parcele K.Č. broj: 599/111 KO Banovići).

Općinski vijećnici danas su primili k znanju dvije informacije i to: Informaciju o stanju šehidskih obilježja na području opštine Banovići i Informaciju o izvršenim aktivnostima na deminiranju, obilježavanju rizičnih površina od mina i uklanjanju NUS-a na području opštine Banovići u toku 2018. godine.