+387 35 743 409

Nadležnost

U Općinskoj službi za Planiranje, razvoj i poduzetništvo, u skladu sa obimom, vrstom i prirodom poslova obrazuju se Odsjeci kao unutrašnje organizacione jedinice i to:

 • Odsjek za planiranje i razvoj
 • Odsjek za poduzetništvo

U okviru navedenih Odsjeka, Služba za planiranje, razvoj i poduzetništvo izvršava niže navedene poslove.

U ovoj Službi obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni,studijsko-analitički, stručno-operativni i informaciono-dokumentacioni poslovi, koji se odnose na:

 • koordiniranje, pripremu i izradu prijedloga općinske razvojne strategije, pojedinačnih planova i projekata razvoja Općine, koje aplicira potencijalnim investitorima, donatorima i nadležnim organima,
 • statistička istraživanja u oblastima iz nadležnosti Službe, po Programu statističkih istraživanja od interesa za društvenu zajednicu,
 • prikupljanje i obradu drugih statističkih podataka značajnih za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa Općine, težeći nivou višeg stepena razvoja gdje Općina treba da postane poduzetnička zajednica zasnovana na povjerenju i poštovanju partnerskih odnosa građana, privrede i lokalne uprave,
 • praćenje privrednih kretanja, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja sa prijedlogom mjera za rješavanje pitanja u toj oblasti,
 • u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ministarstvima, institutima, zavodima, javnim ustanovama, udruženjima građana, općinskim službama i drugo, identifikacija i predlaganje prioritetnih općinskih programa za njihovu realizaciju,
 • staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava, odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
 • izrada pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad i utvrđuje minimalno tehničke i druge uslove i opremljenost poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti pravnih i fizičkih lica u skladu sa Zakonom,
 • rješavanje u prvostepenom postupku i o drugim pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • izradu stručnih mišljenja i uputa u skladu sa pravilima struke i materijalnim propisima na zahtjev građana, službi, načelnika, ministarstava i dr.,
 • vođenje postupka i izdavanje uvjerenja iz djelokruga rada Službe,
 • izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti privredne djelatnosti i djelokruga rada Službe, uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registra iz djelokruga rada,
 • pripremu propisa iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi,
 • provođenje utvrđene politike o pitanjima iz nadležnosti Službe, te izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti privrede i razvoja,
 • praćenje stanja u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Općina i ostvarivanje saradnje sa nevladinim organizacijama i udruženjima iz djelokruga rada Službe,
 • vršenje upravnog i stručnog nadzora nad radom pravnih i drugih subjekata, kojima Općina povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti službe, te vršenje i drugih upravnih i drugih poslova za koje je nadležna, utvrđenih zakonom i drugim propisima, koji su joj dati u nadležnost,
 • saradnja sa Turističkom zajednicom TK, te drugim subjektima iz ove oblasti,
 • pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.