Planiranje i razvoj

VI STE OVDJE:/Planiranje i razvoj
Planiranje i razvoj2017-12-04T21:55:25+00:00
+387 35 743 409

Nadležnost

U Općinskoj službi za Planiranje, razvoj i poduzetništvo, u skladu sa obimom, vrstom i prirodom poslova obrazuju se Odsjeci kao unutrašnje organizacione jedinice i to:

 • Odsjek za planiranje i razvoj
 • Odsjek za poduzetništvo

U okviru navedenih Odsjeka, Služba za planiranje, razvoj i poduzetništvo izvršava niže navedene poslove.

U ovoj Službi obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni,studijsko-analitički, stručno-operativni i informaciono-dokumentacioni poslovi, koji se odnose na:

 • koordiniranje, pripremu i izradu prijedloga općinske razvojne strategije, pojedinačnih planova i projekata razvoja Općine, koje aplicira potencijalnim investitorima, donatorima i nadležnim organima,
 • statistička istraživanja u oblastima iz nadležnosti Službe, po Programu statističkih istraživanja od interesa za društvenu zajednicu,
 • prikupljanje i obradu drugih statističkih podataka značajnih za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa Općine, težeći nivou višeg stepena razvoja gdje Općina treba da postane poduzetnička zajednica zasnovana na povjerenju i poštovanju partnerskih odnosa građana, privrede i lokalne uprave,
 • praćenje privrednih kretanja, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja sa prijedlogom mjera za rješavanje pitanja u toj oblasti,
 • u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ministarstvima, institutima, zavodima, javnim ustanovama, udruženjima građana, općinskim službama i drugo, identifikacija i predlaganje prioritetnih općinskih programa za njihovu realizaciju,
 • staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava, odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
 • izrada pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad i utvrđuje minimalno tehničke i druge uslove i opremljenost poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti pravnih i fizičkih lica u skladu sa Zakonom,
 • rješavanje u prvostepenom postupku i o drugim pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • izradu stručnih mišljenja i uputa u skladu sa pravilima struke i materijalnim propisima na zahtjev građana, službi, načelnika, ministarstava i dr.,
 • vođenje postupka i izdavanje uvjerenja iz djelokruga rada Službe,
 • izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti privredne djelatnosti i djelokruga rada Službe, uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registra iz djelokruga rada,
 • pripremu propisa iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi,
 • provođenje utvrđene politike o pitanjima iz nadležnosti Službe, te izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti privrede i razvoja,
 • praćenje stanja u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Općina i ostvarivanje saradnje sa nevladinim organizacijama i udruženjima iz djelokruga rada Službe,
 • vršenje upravnog i stručnog nadzora nad radom pravnih i drugih subjekata, kojima Općina povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti službe, te vršenje i drugih upravnih i drugih poslova za koje je nadležna, utvrđenih zakonom i drugim propisima, koji su joj dati u nadležnost,
 • saradnja sa Turističkom zajednicom TK, te drugim subjektima iz ove oblasti,
 • pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045