Općinski štab Civilne zaštite danas je održao sjednicu u MZ Brezovača kako bi se na licu mjesta još jednom razmotrio aktuelno stanje na terenu i izdao konkretne zaključke. MZ Brezovača je najviše pogođena prethodnim poplavama čije posljedice i dalje stvaraju nove probleme.

Nakon današnjeg uvida na terenu, Općinski štab je zadužio Službu za prostorno uređenje, planiranje, razvoj i poduzetništvo da predloži konkretno rješenje za zaštitu putne komunikacije u MZ Brezovača i korita potoka Tatašnica sa izvedbenim opcijama i okvirnim cijenama. Kako je navedeno, ova služba je zadužena i za sačinjavanje prijedloga za sanaciju makadamskih puteva, propusta i čišćenja nanosa.

Općinski štab Civilne zaštite do danas je zaprimio preko 120 prijava od strane građana i pravnih subjekata, a preliminarne štete se procjenjuju na milion konvertibilnih maraka.

Prema riječima komandanta Općinskog štaba Midhata Husića štete se još uvijek zbrajaju jer je i dalje na snazi Odluka o proglašenju stanja prirodne nepogode. Husić navodi da su pričinjene ogromne štete na putnoj infrastukturi, koritima rijeka, zemljištu i zasađenim usjevima kao i stambenim objektima, te da se aktiviraju nova klizišta.

Pored MZ Brezovača, prirodne nepogode su nanijele velike štete i u MZ Banovići Selo, Pribitkovići, Seona, Repnik i gradske MZ.

Slijedeća sjednica Općinskog štaba planirana je u petak, 14. juna 2019. godine do kada bi se trebalo sumirati cjelokupno stanje izazvano prirodnim nepogodama zajedno sa konačnim procjenama štete i planovima sanacije.