+387 35 743 450

Nadležnost

U Općinskoj službi za budžet, finansije i inspekcijske poslove, u skladu sa obimom, vrstom i prirodom poslova obrazuju se Odsjeci kao unutrašnje organizacione jedinice, i to:

 • Odsjek za finansije
 • Odsjek za budžet
 • Odsjek za inspekcije

U okviru navedenih Odsjeka, Služba za budžet, finansije i inspekcijske poslove izvršava sljedeće poslove:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti finansija i budžeta,
 • izdaje uvjerenja iz djelokruga svog rada na osnovu službene evidencije i drugih propisa,
 • izrađuje nacrt i prijedlog budžeta i odluke o izvršenju budžeta,
 • utvrđuje i prati dinamiku izvršenja budžeta,
 • predlaže uravnoteženje budžeta,
 • izrađuje finansijske planove i završne račune,
 • vrši finansijsko i materijalno knjigovodstvo, računovodstveno planiranje, računovodstvenu analizu, računovodstveno informisanje i druge računovodstvene poslove,
 • vrši obradu materijalno-finansijskih dokumenata i pripremanje istih za automatsku obradu,
 • vrši obradu ličnih primanja radnika općinskog organa uprave,
 • obavlja poslove fakturisanja i likvidature i knjigovodstvene poslove za općinske službe i Općinsko pravobranilaštvo i mjesne zajednice,
 • vrši nadzor nad utroškom sredstava budžeta vanjskih korisnika,
 • koordinira rad sa donatorima i finansijskim organizacijama koje podržavaju unapređenje i razvoj Općine,
 • vrši poslove javnih nabavki, ekonomata (nabavka potrošnog, kancelarijskog i drugog materijala),
 • po ostvarivanju uslova kompletna računovodstvena dokumentacija službi koje imaju ili su imali posebne račune bit će vođena u Službi za budžet, finansije i inspekcijske poslove,
 • vrši poslove plana, analize i statistike od interesa za općinu,
 • vodi propisane službene evidencije u oblastima iz svog djelokruga,
 • vrši inspekcijske poslove iz nadležnosti Općine,
 • vrši i druge upravne, stručne i druge poslove iz djelokruga i nadležnosti službe.