Služba za finansije

VI STE OVDJE:/Služba za finansije
Služba za finansije2017-12-04T21:55:25+00:00

Služba za budžet, finansije i inspekcijske poslove

Nadležnost

 • Izrađuje nacrt i prijedlog budžeta i odluke o izvršenju budžeta,
 • utvrđuje i prati dinamiku izvršenja budžeta,
 • predlaže uravnoteženje budžeta,
 • vodi trezorski sistem poslovanja za potrebe organa uprave i budžetskih korisnika,
 • izrađuje finansijske planove i završne račune,
 • vrši finansijsko i materijalno knjigovodstvo, računovodstveno planiranje, računovodstvenu analizu, računovodstveno informisanje i druge računovodstvene poslove,
 • vrši obradu materijalno-finansijskih dokumenata i pripremanje istih za automatsku obradu,
 • vrši obradu ličnih primanja radnika općinskog organa uprave,
 • predlaganje mjera za poboljšanje naplate i namjensko trošenje budžetskih sredstava,
 • izrada za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i općinske službe odluka, zaključaka, i naredbi za isplatu, prijenos ili preraspodjelu budžetskih sredstava,
 • vođenje evidencija dobavljača, odnosno ponuđača s kojima Općina ima saradnju u okviru nabavki,
 • vođenje analitičke evidencije stalnih sredstava,
 • analitičko praćenje pojedinačnih nabavki i utroška materijala po vrsti roba i po korisnicima za potrebe općinskog organa uprave,
 • prati realizacije ugovora o nabavkama,
 • izdaje narudžbenica za nabavke,
 • daje izjašnjenja na akte općinskog pravobranilaštva po tužbama iz oblasti djelokruga svog rada,
 • vodi evidenciju o nekretninama na kojima općina ima pravo vlasništva/raspolaganja na osnovu vlastitih podataka i podataka koje prikupi od općinskih službi za upravu,
 • kontroliše i analizira naplate svih općinskih taksa,
 • obavlja poslove fakturisanja i likvidature i knjigovodstvene poslove za općinske službe i Općinsko pravobranilaštvo i mjesne zajednice,
 • vrši nadzor nad utroškom sredstava budžeta vanjskih korisnika,
 • koordinira rad sa donatorima i finansijskim organizacijama koje podržavaju unapređenje i razvoj Općine,
 • vrši poslove javnih nabavki, ekonomata (nabavka potrošnog, kancelarijskog i drugog materijala),
 • po ostvarivanju uslova kompletna računovodstvena dokumentacija službi koje imaju ili su imali posebne račune bit će vođena u Službi za budžet i finansije,
 • vrši poslove plana, analize i statistike od interesa za općinu,
 • vrši poslove kontrole prikupljanja javnih prihoda općine i poduzima neophodne mjere radi naplate javnih prihoda,
 • vrši radnje neophodne za prelazak na poslovanje putem sistema trezora i funkcionisanje sistema trezorskog poslovanja,
 • vodi propisane službene evidencije u oblastima iz svog djelokruga,
 • izdaje uvjerenja iz djelokruga svog rada na osnovu službene evidencije  i drugih propisa i djelokruga rada službe,
 • vrši inspekcijske poslove iz nadležnosti Općine,
 • vrši i druge upravne, stručne i druge poslove iz djelokruga i nadležnosti službe,
 • priprema propise iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi, po ukazanoj potrebi obavlja sve druge srodne poslove i djelatnosti.

Pomoćnik Načelnika za budžet, finansije i inspekcijske poslove

Zumra Ajanović, dipl. ecc

+387 35 743 451

zumra.ajanović@banovici.gov.ba

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045