Ministarstvo za okoliš i turizam FBiH danas je u zgradi Općine Banovići održalo javnu raspravu o ocjeni izmijenjene i dopunjene studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju deponije šljake i pepela iz TE Banovići u krater PK „Čubrić“ u Banovićima. Studiju su radili i prezentovali predstavnici Instituta za zaštitu, ekologiju i obrazovanje iz Tuzle.

Predviđena deponija koja će biti produkt sagorjevanja nastalih u budućoj TE Banovići pokazala je pozitivne efekte samim tim što se radi o jednoj od najmodernijih tehnika, zaključila je struka na današnjoj javnoj raspravi.

„Studija je pokazala pozitivne efekte samim tim što se radi o jednoj od najmodernijih tehnika. Svi naši standardi iz oblasti ekologije su usklađeni sa EU i ja slobodno mogu reći da Banovići prednjače po ovom pitanju jer su u startu krenuli da uvode najnovije tehologije“, kazao je predstavnik Instituta za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla mr. Alija Nurkić.

Javnoj raspravi su pored predstavnika Ministarstva i Instituta za zaštitu, ekologiju i obrazovanje prisustvovali i predstavnici Općine Banovići, te općinski vijećnici, predstavnici Rudnika mrkog uglja „Banovići“, mjesnih zajednica i udruženja građana, te zainteresirani građani. Svi oni su saglasni da deponija neće negativno uticati na stanovništvo i okoliš, te podzemne i oborinske vode.

„Od same ideje pa sve do danas nismo imali nikakvih primjedbi i stanovništvo mjesne zajednice Banovići Selo je veoma zadovoljno, jedino tražimo da institucije koje budu pratile pravilnost rada, budu savjesne“, kazao je predsjednik Savjeta mjesne zajednice  Banovići Selo Zijad Lačić.

Čvrsti produkti sagorijevanja koji budu nastajali u termoelektrani Banovići, prema planu, odlagat će se na deponiji šljake i pepela Površinskog kopa „Ĉubrić. Prostor koji je odabran za deponiju šljake i pepela je krater bivšeg površinskog kopa u kojem je krajem 2011.godine završena eksploatacija uglja. Šljaka i pepeo je otpad koji nastaje u procesu sagorijevanja uglja. Kategorisan je u skladu sa Pravilnikom o kategorijama kao neopasan otpad, navedeno je između ostalog, u Studiji o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju deponije šljake i pepela iz termoelektrane Banovići u krater Površinskog kopa „Čubrić“ u Banovićima.

U narednom periodu očekuje se i dobijanje okolinske dozvole, a sama izgradnja termoelektrane, mišljenja su učesnici, doprinijeće i poboljšanju kvaliteta života građana Banovića, ali i cijele zemlje.