Obavještavaju se etažni vlasnici/korisnici stanova na području opštine Banovići da su, u skladu sa članom 20. i 21. Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade TK, dužni  izabrati jednog upravitelja.

Upravitelji koji ispunjavaju uslove, a koji su registrovani  za upravljanje i održavanje objekata na području opštine Banovići su:

  • „GPP Banovići“ d.o.o. Banovići i
  • „MONT-FASADEN“ d.o.o. Banovići.

Svaka zgrada koja ima dva ili više etažnih vlasnika i više od četiri stana mora imati upravitelja, a obaveza etažnih vlasnika/korisnika stanova je da izvrše izbor jednog od naprijed navedenih upravitelja u roku od mjesec dana tj. najkasnije do 10.09.2016.godine.

U zgradama u kojima etažni vlasnici  ne izaberu  upravitelja u skladu sa članom 21.  Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade TK, Općina će rješenjem, u skladu sa članom 24.  Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade  („Službene novine TK“ br. 14/15) i članom 10. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja broj: 10/01-02-60/16 od 29.02.2016.godine  Općinskog vijeća Banovići,  odrediti upravitelja koji će vršiti prinudno upravljanje.

Prinudni upravitelj ima sva prava i obaveze kao i izabrani upravitelj, a biti će određen na period  dok etažni vlasnici ne izvrše izbor upravitelja i dok novoizabrani upravitelj ne preuzme zgradu na upravljanje.

SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE