Dana 20.06.2017. godine u kabinetu Općinskog Načelnika zaključen je Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike općinskog organa državne službe općine Banovići, usklađen sa važećim Zakonom o radu, Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i Općim kolektivnim ugovorom za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Ugovor je zaključen nakon obavljenih pregovora i usaglašavanja teksta kolektivnog ugovora, između Općinskog Načelnika Husić Midhata, kao poslodavca i Predsjednika sindikalne organizacije općine Banovići Husić Mevludina kao predstavnika reprezentativnog sindikata.