Geodetski poslovi

Služba za opću upravu, geodetske, imovinsko pravne poslove i katastar

Nadležnost

U okviru navedenih odsjeka Služba za opću upravu,geodetske, imovinsko pravne poslove i katastar izvršava sljedeće poslove:

 • prati stanje, provodi utvrđenu politiku,vodi propisane službene evidencije, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti opće uprave, matičnih poslova, personalnih i kadrovskih , prijem podnesaka, ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, arhivski poslovi, vođenje biračkih spiskova, poslovi administratora informacionog sistema i drugih općih poslova organa uprave, geodetskih poslova i katastra  imovinsko-pravnih poslova i drugih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđene Zakonom,
 • prati stanje u oblasti u kojima je obrazovana i informiše Općinsko vijeće i Općinskog načelnika o tome, po sopstvenoj inicijativi ili na njihov zahtjev i pokreće inicijative za rješavanje pitanja u tim oblastima,
 • priprema propise iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi,
 • priprema nacrte i druge opće akte iz oblasti opće uprave, geodetskih poslova katastra imovinsko pravnih poslova i upravljanja korišćenja općinskom imovinom te dostavlja općinskom vijeću na usvajanje,
 • vrši poslove upravnog rješavanja u prvom stepenu u upravnim stvarima iz svog djelokruga te u upravnim stvarima za koji nije nadležna ni jedna druga općinska služba za upravu,
 • organizuje i koordinira rad u Mjesnim uredima,
 • održava katastar nekretnina,
 • provodi utvrđene premjere na geodetskim planovima, kartama, elaboratu i katastarskom operatu, rješava o upisima prava na nekretninama,
 • rješava o upisima prava na nekretninama,
 • održava i obnavlja poligonsku mrežu,
 • stara se o reprodukciji dotrajalih ili oštećenih radnih originala geodetskih planova,
 • vrši poslove službene evidencije i  izdaje uvjerenja  o činjenicama iz tih evidencija,
 • prati, utvrđuje i snima nastale tehničke promjene na zemljištu, zgradama i drugim objektima koji su od uticaja na podatke premjera i katastra nekretnina,
 • vrši provođenje promjena u katastarskom operatu,
 • vrši obnovu dotrajalih dijelova ili cijelog katastarskog operata,
 • vrši poslove iz oblasti katastra komunalnih uređaja,
 • prati razvoj geodetske nauke i primjenu naučnih dostignuća u oblasti,
 • pruža stručnu pomoć u pripremi, donošenju i provođenju prostorno planske dokumentacije,
 • vodi propisane evidencije o nekretninama,izdaje izvode,uvjerenja,kopije katastarskog plana i obavlja druge poslove vezane za izdavanje podataka iz katastra nekretnina koji imaju značaj javne isprave,
 • rješavanje o pravima na nekretninama u skladu sa materijalnim propisima,
 • priprema odluke te obavlja druge poslove radi prodaje zemljišta u vlasništvu/raspolaganju općine Banovići,
 • provođenje prvostepenog postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
 • provođenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
 • provođenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u poslovima koja su u nadležnosti službe prema zakonu o stvarnim pravima,
 • vršenje povrata napuštenih nekretnina u vlasništvu građana sve dok postoje nekretnine koje nisu vraćene,
 • daje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa iz svog djelokruga,
 • daje izjašnjenja na akte Općinskog pravobranilaštva po tužbama iz oblasti djelokruga svog rada,
 • vrši i sve druge srodne poslove i djelatnosti.

Pomoćnik Načelnika za opću upravu, geodetske, imovinsko pravne poslove i katastar
Senada Dizdarević, dipl. pravnik

+387 35 743 415

[email protected]