Javna rasprava o Nacrtu regulacionog plana – lokalitet Zlača

Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Banovići obavještava zainteresirana pravna i fizička lica da je u toku izrada detaljnog planskog dokumenta „Regulacioni plan lokalitet Zlača“, koji se nalazi unutar obuhvata Zaštićenog pejzaža Konjuh za koji je ranije donijet Prostorni plan posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“. Aktivnosti na izradi ovog dokumenta vodi Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, koje je Općinu Banovići obavijestilo da je u toku javna rasprava o ovom detaljnom planskom dokumentu a koji zahvata i područje općine Banovići.

S tim u vezi, obavještavamo sve zainteresirane subjekte da je Ministarstvo za područje općine Banovići zakazalo javu raspravu koja će se održati 23. juna 2021. godine sa početkom u 10:00 sati u zgradi BKC-a Banovići, drugi sprat, konferencijska sala. Mole se svi zainteresirani subjekti da uzmu učešće u javnom raspravi, te pripreme eventualne primjedbe na planski dokument.