Javni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u valsništvu općine Banovići putem javnog nadmetanja – licitacije

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON TUZLANSKI

OPĆINA BANOVIĆI

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 01-04-1731-1/22

Datum: 14.07.2022. godine

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 66/13, 100/13), člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine F BiH“, br. 17/14), člana 4. Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Banovići, broj: 10/01-02-313/18 od 30.10.2018. godine i člana 15. Odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnina u vlasništvu općine Banovići putem javnog nadmetanja – licitacije, za gradnju stambeno-poslovnih/stambenih objekata kolektivnog stanovanja sa obavezom izvođenja radova na pripadajućem vanjskom uređenju , u obuhvatu-lokalitetu „Zona B“, broj: 12/04-239/22 od 30.06.2022. godine, općinski načelnik raspisuje:

JAVNI OGLAS

o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u valsništvu općine Banovići putem javnog nadmetanja – licitacije

Javni oglas

Urbanistička suglasnost 1706

Urbanistička suglasnost 1707

Urbanistička suglasnos 1708

Urbanistička suglasnost 1709