Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Eko-Sep“ d.o.o Živinice – Centar za upravljanje otpadom Separacija 1

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), član 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/06 i 51/09), član 43. Statuta općine Banovići („Službeni glasnik općine Banovići“, broj 2/20), u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i Uputstvom o uslovima i kriterijima za imenovanje na pozicije u organima u kojima općinski organi vlasti imaju pravni interes ili zakonito pravo da vrše nominaciju, odnosno imenovanje broj: 01-05-210/05 od 03.05.2005. godine, općinski načelnik općine Banovići objavljuje:

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Eko-Sep“ d.o.o Živinice – Centar za upravljanje otpadom Separacija 1

Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu, službenoj web stranici općine Banovići (www.opcina-banovici.gov.ba) i oglasnoj ploči općine Banovići.

JAVNI OGLAS