JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Banovići

Na osnovu člana člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („SI. Novine Federacije BiH“, broj 49/06), u skladu sa odredbama Zakona o javnim ustanovama („Službeno list R BiH“, broj: 6/92 i 13/94) i Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom (,,S1. Novine TK“ broj 5/12, 7/14 i 11/15), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (,,S1. Novine Federacije BiH“, broj: 12/03), člana 43. Statuta Općine Banovići („SI. Glasnik općine Banovići“, broj 3/08) i Zaključkom Općinskog vijeća Banovići broj 12-04-245/22 od 30.06.2022. godine (“SI. Glasnik općine Banovići44, broj 5/22) a u skladu sa Uputstvom o uslovima i kriterijima za imenovanje na pozicije u organima u kojima općinski organi vlasti imaju pravni interes ili zakonito pravo da vrše nominaciju odnosno imenovanje broj 01-05-210/05 od 03.02.2005. godine, načelnik općine Banovići objavljuje;

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Banovići

Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu, službenoj web stranici Općine Banovići (www.opcina-banovici.com.ba) i oglasnoj ploči Općine Banovići – do 05.12.2023. godine.

JAVNI OGLAS