Javni oglas za podnošenje prijava za učešće u radu u komisijama za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za građenje izdaje Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove općine Banovići

Na osnovu člana 131. stav 6. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 6/11,4/13,15/13,3/15,2/16, 4/17, 20/22 i 20/23) Općinski načelnik Opčine Banovići putem Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove općine Banovići, objavljuje

JAVNI OGLAS

za podnošenje prijava za učešće u radu u komisijama za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za građenje izdaje Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove općine Banovići

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnom listu Oslobođenje.

JANI OGLAS