Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09), člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18), člana 43. Statuta općine Banovići („Službeni glasnik općine Banovići“, broj 2/20) i člana 7. Odluke o obavljanju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa broj:01-04-593/24 od 02.04.2024. godine. Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za angažovanje lica za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

JAVNI POZIV