Javni poziv za podnošenje prijava u svrhu ostvarivanja finansijskih sredstava za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branilaca  i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22, 9/23 i 5/24), člana 8. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2024. godini (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/24 i 6/24) člana 23. Odluke o ostvarivanju prava na finansijska sredstva  za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/23 i 7/24) i Odluke o tačnom terminu objave javnog poziva, broj: 15/1-04-012074/24 od 10.05.2024. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava u svrhu ostvarivanja finansijskih sredstava  za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

(1) Pravo na dodjelu finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihove porodice (u daljem tekstu: sredstva) po ovom javnom pozivu imaju:

a) fizička lica koja obavljaju, obrtničku ili srodnu djelatnost u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, Pravilnikom o popisu obrta, Uredbom o vezanim i posebnim obrtima i Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta ili

b) privredna društva registrovana kod nadležnog organa shodno Zakonu o poticaju razvoja male privrede i Zakonu o privrednim društvima, a koja su u većinskom privatnom vlasništvu ili

c) javno preduzeće čiji je osnivač ili većinski vlasnik Tuzlanski kanton.”

(2) Lica iz stava (1) ove tačke pravo na sredstva mogu ostvariti samo ukoliko izvrše zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, odnosno: članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca; ratne vojne invalide; dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja; demobilisane branioce, mirnodopske vojne invalide, kao i članovi porodice ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, mirnodopskog vojnog invalida i demobilisanog branioca, a koja se nalaze u evidenciji Javne ustanove Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba), kao nezaposlena lica.

Javni poziv je otvoren počev od  13.05.2024. godine do 28.05.2024. godine.

JAVNI POZIV