Javni poziv za podsticaj proizvodnje svježeg mlijeka u 2023. godini

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH “ broj: 35/05), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH “ broj 49/06), člana 43. Statuta općine Banovići („Službeni Glasnik općine Banovići “ broj: 2/20 ), člana 4. Pravilnika o u slovi ma i načinu ostvarivanja prava za podsticaj proizvodnje svježeg mlijeka broj: 01-04-633/23 od 23.02.2023. godine , općinski Načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za podsticaj proizvodnje svježeg mlijeka

Visina novčanog podsticaja iznosi 0,15 KM po litri isporučenog mlijeka za aplikante koji su u periodu 1.1.2023. godine do 1.12.2023. godine isporučili mlijeko ovlaštenom otkupljivaču.

Rok za podnošenje zahtjeva po Javnom pozivu je:

–  za I kvartal (Januar, Februar, Mart) 2023. godine i za period od 1. 12. 2022. do 31.12.2022. godine rok za podnošenje prijave na Javni poziv je do 15.04.2023. godine,

–  za II kvartal (April, Maj, Juni) 2023. godine rok za podnošenje prijave na Javni poziv do 15.07.2023. godine,

– za III kvartal (Juli, Avgust, Septembar) 2023. godine rok za podnošenje prijave na Javni poziv je do 15.10.2023. godine,

– za IV kvartal (Oktobar, Novembar) 2023. godine rok za podnošenje prijave na Javni poziv je do 15.12.2023. godine.

Javni poziv ostaje otvoren do 15.12.2023. godine.

JAVNI POZIV

PRAVILNIK

PRIJAVNI OBRAZAC