Javni poziv za podsticaj proizvodnje svježeg mlijeka za 2024. godinu

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH “ broj: 35/05), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH “ broj 49/06 ), člana 43.Statuta općine Banovići („Službeni Glasnik općine Banovići “ broj: 2/20 ), te na osnovu člana 4. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava za podsticaj proizvodnje svježeg mlijeka u 2024. godini, broj: 01-04-267/24 od 09.02.2024. godine općinski načelnik raspisuje:

Javni poziv za podsticaj proizvodnje svježeg mlijeka

Objavljuje se Javni poziv za podsticaj proizvodnje svježeg mlijeka za poljoprivredne proizvođače ( u daljem tekstu aplikant) sa područja općine Banovići koji su u periodu od 01.12.2023. godine do 01.12.2024. godine putem ovlaštenog otkupljivača svježeg mlijeka u skladu sa potpisanim ugovorima o isporuci mlijeka , na svojim poljoprivrednim gazdinstvima proizveli i ovlaštenom otkupljivaču isporučili svježe mlijeko.

Sredstva za ovu namjenu predviđena su u Budžetu općine Banovići za 2024. godinu sa pozicije „ Subvencije za mlijeko”, ekonomski kod : 614 513 u iznosu od 80.000,00 KM. Visina novčanog podsticaja iznosi 0,15 KM po litri predatog mlijeka ovlaštenom otkupljivaču.

JAVNI POZIV

PRAVILNIK