Javni poziv za predlaganje programa/projekata nevladinih organizacija i vjerskih zajednica sa područja općine Banovići

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH “ broj: 35/05), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH “ broj 49/06), člana 8. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu raspodjele sredstava iz budžeta općine Banovići za projekte nevladinih organizacija i vjerskih zajednica pojavnom pozivu („Službeni glasnik općine Banovići14 br. 2/14, 3/15), Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za predlaganje programa/projekata nevladinih organizacija i vjerskih zajednica sa područja općine Banovići

Finansiranje nevladinih organizacija i vjerskih zajednica ovim Javnim pozivom vršit će se iz Budžeta općine Banovići za 2024.godinu, stavka „Finasiranje/sufinasiranje OCD/NVO“ (udruženja civilnog karaktera), ekonomski kod: 614 324, kojim je za ove namjene planiran iznos od 30.000,00 KM (slovima: trideset hiljada konvertibilnih maraka) i stavka „Tekući transferi vjerskim zajednicama“, ekonomski kod: 614 319, kojim je u  budžetu za ove namjene planiran iznos od 30.000,00 KM (slovima: trideset hiljada konvertibilnih maraka).

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine Banovići i službenoj web stranici općine Banovići (www.banovici.gov.ba).

JAVNI POZIV I APLIKACIJSKI OBRAZAC