Javni poziv za predlaganje projekata/programa Udruženja od posebnog značaja (boračka populacija) sa područja općine Banovići

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH “ broj: 35/05), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH “ broj 49/06), člana 43. Statuta općine Banovići („Službeni Glasnik općine Banovići “ broj: 2/20), člana 2.Odluke o utvrđivanju postupka, uslova i kriterija za raspodjelu sredstava iz Budžeta općine Banovići za Udruženja od posebnog značaja (boračka populacijama) sa područja općine Banovići, broj: 01-04- 928/24 od 19.04.2024. godine, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za predlaganje projekata/programa Udruženja od posebnog značaja (boračka populacija) sa područja općine Banovići

Raspisuje se Javni poziv za predlaganje projekata/programa za Udruženja od posebnog značaja (boračka populacijama) sa područja općine Banovići u skladu sa odredbama Odluke o utvrđivanju postupka, uslova i kriterija za raspodjelu sredstava iz Budžeta općine Banovići za Udruženja od posebnog značaja(boračka populacija) sa područja općine Banovići za 2024.godinu.

Javni poziv ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine Banovići i službenoj web stranici općine Banovići (www.banovici.gov.ba).

JAVNI POZIV I PRIJAVNI OBRAZAC