Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ”Podrška povratku prognanih lica” za 2022. godinu

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 2/06 i 15/11), tačke IV stav 3. Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije 23040001 – ”Podrška povratku prognanih lica” broj: 02/1-11-2217/22 od 15. 03. 2022. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje:

Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ”Podrška povratku prognanih lica” za 2022. godinu