Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta općine Banovići za kulturne manifestacije za 2024. godinu

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH “ broj: 35/05), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH “ broj 49/06), člana 43. Statuta općine Banovići („Službeni Glasnik općine Banovići “ broj: 2/20), Odluke o utvrđivanju postupka, uslova i kriterija za raspodjelu sredstava iz Budžeta općine Banovići za kulturne manifestacije, broj: 01-04-1219/24 od 14.05.2024 godine, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za raspodjelu sredstava iz Budžeta općine Banovići za kulturne manifestacije za 2024. godinu

Pravo učešća na ovaj Javni poziv imaju javne ustanova, udruženja građana i druga pravna lica koja se prema svojim registrovanim djelatnostima bave kulturom i srodnim djelatnostima. Sredstva koja se dodjeljuju ne mogu se koristiti za realizaciju redovnih aktivnosti budžetskih korisnika, za finansiranje plaća i drugih izdataka zaposlenika u pravnom licu, za investiciona ulaganja i si.

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Banovići.

JAVNI POZIV I APLIKACIJSKI OBRAZAC