Javni poziv za sufinanciranje implementacije programa Stariji brat, starija sestra

Obavještavamo sve zainteresovane da je dana 30.08.2021. godine Fondacija za podršku i razvoj mentorskih programa Stariji brat, starija sestra raspisala javni poziv za sufinansiranje implementacije programa Stariji brat, starija sestra.

Cilj poziva je osigurati podršku za implementaciju mentorskih programa koji su usmjereni na pomoć djeci u riziku u različitim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Program Stariji brat, starija sestra

Stariji brat, starija sestra je mentorski program kroz koji se spajaju volonter* (stariji brat/sestra) i dijete (mlađi brat/sestra) s ciljem razvijanja kvalitetnog, brižnog i podržavajućeg odnosa. Taj se cilj ostvaruje putem dva oblika:

  • rad volontera s djetetom i
  • rad stručnjaka s volonterima.

Program je namijenjen djeci uzrasta 6-14 godina koja potiču iz porodica sa narušenim odnosima i specifičnih rizičnih životnih okolnosti, te djeci sa poteškoćama u razvoju, dok su volonteri mlade osobe 20-30 godina starosti.

Program Stariji brat, starija sestra djeci pruža podršku kroz druženje sa volonterima, koji su obučeni za mentorski rad i svoje uloge „starije braće“ ili „starijih sestara“. U okviru programa djeca se individualno druže sa volonterima koji im postaju modeli za razvijanje pozitivne slike o sebi, kvalitetno provođenje slobodnog vremena i koji ih podržavaju u razvoju životnih vještina i širenju socijalne mreže. Tokom druženja djeca i volonteri najradije odlaze u kino, šetnje, na kolače, kuglanje, klizanje, a posebno zadovoljstvo su im zajednički izleti i kreativne radionice na kojima se ostvaruju prijateljstva s drugom mlađom braćom i sestrama.


Više detalja o načinu implementacije programa sadržano je u Standardima za implementaciju programa, koje zainteresovane organizacije mogu dobiti na upit.

Savjetujemo organizacijama koje po prvi put planiraju realizirati program Stariji brat, starija sestra da se jave Fondaciji za više informacija kako bi dobili uvid u sve aktivnosti u sklopu programa.

Uvjeti i procedure za apliciranje

Na ovaj poziv mogu se prijaviti sve nevladine organizacije sa područja Bosne i Hercegovine, koje imaju iskustva u rada sa djecom u riziku i/ili djecom sa poteškoćama u razvoju, te volonterskim grupama mladih.

Fond namijenjen implementaciji programa Stariji brat, starija sestra je ograničen i bit će raspoređen na osnovu rang liste pristiglih aplikacija.

Sredstva za sufinansiranje programa Stariji brat, starija sestra koja se mogu potraživati ovim pozivom su određena posebnim algoritmom sa definisanim minimalnim i maksimalnim iznosom, u odnosu na broj uključene djece i volontera u program. Za organizacije koje prvi put apliciraju, maksimalan broj parova djece i volontera je 15.
Minimalni iznos sredstava je 5.000 KM

Maksimalni iznos sredstava je 15.000 KM

Sredstva koja se potražuju za sufinansiranje mogu iznositi maksimalno 70% od ukupne vrijednosti projekta. Aplikant je dužan osigurati ostala sredstva iz vlastitih izvora ili od drugih donatora.

Sufinansiranje se odnosi na programski ciklus 2021./2022., a sve aktivnosti se trebaju realizirati u periodu od 01.10.2021. do 30.06.2022.

U sklopu procesa apliciranja, svi aplikanti su dužni dostaviti kopiju rješenja o registraciji udruženja, te bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu, kao i kratki CV/biografiju koordinatora i osobe zadužene za savjetodavni rad sa volonterima (ukoliko ta osoba nije koordinator projekta).

Sredstva dodijeljena unutar ovog poziva mogu finansirati osoblje i administrativne troškove do najviše 35% od traženog iznosa. Preostalih 65% sredstava mora biti korišteno za programske aktivnosti projekta.

Aplikanti mogu, ali ne moraju imati partnera u projektu. Partneri u projektu mogu biti druga udruženja, obrazovne, socijalne i druge ustanove. Ukoliko aplikanti imaju partnere, potrebno je u aplikacionoj formi dostaviti i sporazum o saradnji.

Udruženja koja budu odabrana za implementaciju će pregovarati sa Fondacijom o načinu utroška planiranih sredstava, a u skladu sa Standardima za implementaciju programa. Primjena Standarda je obvezujuća za sva udruženja kojima će biti dodijeljena sredstva.

Način i rok dostavljanja projektnog prijedloga

Aplikaciona forma se popunjava online na linku: https://forms.gle/EkjMdnfPdJPrSiG5A
Rok za apliciranje je 19.09.2021. godine do 00:00 sati.

Nepotpune aplikacije, aplikacije koje pristignu nakon navedenog roka, aplikacije koje ne budu dostavljene na predviđeni način, neće biti uzete u razmatranje.

Evaluacija pristiglih prijedloga i odabir organizacija implementatora

Selekcijski proces se sastoji od popunjavanja online aplikacije, a organizacije koje zadovolje tehničke kriterije će biti pozvane na razgovor, nakon čega će komisija donijeti konačnu odluku.

Komisiju za evaluaciju projektnih prijedloga će činiti deset osoba i to:

– pet članova Upravnog odbora Fondacije

– Izvršna direktorica Fondacije

– Stručna saradnica za razvoj i kvalitet

– dva predstavnika volontera Fondacije

– predstavnik Osnivača Fondacije

Svi aplikanti će biti obaviješteni putem e-mail o ishodu njihove aplikacije najkasnije 30 dana od zatvaranja javnog poziva.

Za zainteresovane organizacije bit će organizovan Info Zoom sastanak 9.9.2021. u 11h.

Prijave za info sastanak dostupne na linku: https://forms.gle/hMG3nmcTDgHu421x5

Sva pitanja vezana za ovaj javni poziv možete uputiti putem emaila: [email protected] ili putem telefona 062 959 186 najkasnije do 15.9.2021. godine do 15h.