Javni poziv za sufinansiranje dijela troškova registracije djelatnosti na području općine Banovići

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH “broj: 35/05), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH “ broj 49/06 ), člana 43. Statuta općine Banovići („Službeni Glasnik općine Banovići “ broj: 2/20 ), člana 6. Pravilnika o uslovima i postupku ostvarivanja prava za sufinansiranje dijela troškova registracije djelatnosti na području općine Banovići broj: 01-04-517/23 od 15.02.2023. godine, općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV
sufinansiranje dijela troškova registracije djelatnosti na području općine
Banovići

JAVNI POZIV

PRAVILNIK

PRIJAVNI OBRAZAC