Javni poziv za sufinansiranje dijela troškova registracije djelatnosti na području općine Banovići u 2024. godini

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj: 35/05), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj: 49/06), člana 43. Statuta općine Banovići („Službeni Glasnim općine Banovići broj. 2/20), člana 6. Pravilnika o uslovima i postupku ostvarivanja prava za sufinansiranje dijela troškova registracije djelatnosti na području općine Banovići broj: 01-04-269/24 od 09.02.2024. godine, općinski načelnik raspisuje:

Javni poziv za sufinansiranje dijela troškova registracije djelatnosti na području općine Banovići u 2024. godini

Objavljuje se Javni poziv za sufinansiranje dijela troškova registracije djelatnosti na području općine Banovići u 2024. godini za fizička lica koja u periodu od 1.12.2023. godine do 25.12.2024. godine registruju, obrtničku djelatnost u osnovnom i dodatnom zanimanju, ugostiteljsku ili trgovačku djelatnost u Službi za privredu , planiranje i lokalni razvoj općine Banovići, osim djelatnosti koje su vezane za klađenje, igre na sreću i si. Za pravna lica koja u periodu od 1.12.2023. godine do 25.12.2024. godine registruju preduzeća d.o.o., d.d. i si. na području općine Banovići, osim djelatnosti koje su vezane za klađenje, igre na sreću, mikrokreditne organizacije, banke.

Sredstva za ovu namjenu predviđena su u Budžetu Općine Banovići za 2024. godinu sa pozicije “Subvencije za potporu i promociju obrta i poduzetništva”, ekonomski kod: 614 521. Visina novčanog sufinansiranja dijela troškova registracije obrtničkih, trgovačkih / ugostiteljskih djelatnosti je 500,00 KM po jednom aplikantu. Visina novčanog sufinansiranja dijela troškova registracije preduzeća d.o.o., d.d. i si. je 1.500,00 KM po jednom aplikantu.

JAVNI POZIV

PRAVILNIK