Konačna rang lista korisnika sredstava za finansiranje nabavke mineralnih đubriva

Na osnovu člana 9.Pravilnika za sufmansiranje troškova nabavke mineralnih đubriva u 2022. broj: 01-04-2702-1/22 od 28.09.2022. godine, tačke IV Javnog poziva broj: 01-04-2703-1/22 od 29.09.2022. godine Služba za privredu, planiranje i lokalni razvoj je sačinila preliminarnu rang listu.

KONAČNA RANG LISTA KRAJNJIH KORISNIKA SA VISINOM ODOBRENIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE NABAVKE MINERALNIH ĐUBRIVA U 2022. GODINI