Obavještenje za fizička lica sa područja općine Banovići

Služba za društvene djelatnosti i zajedničke poslove općine Banovići obavještava fizička lica sa područja općine Banovići da je Ministarstvo prostornog uređenja i  zaštite okolice Tuzlanskog kantona objavilo Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona fizičkim licima, od 02.06.2021. godine.

Predmet javnog poziva je dodjela namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2021. godinu, fizičkim licima, za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka . Pod mjerama smanjenja zagađenosti zraka podrazumjeva se zamjena postojećih kotlova ili kamina za centralno grijanje na fosilno gorivo (ugalj) kotlovima ili kaminima na pelet, u postojećim individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području Tuzlanskog kantona.

Ukupan iznos sredstava predviđenih za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini, po ovom javnom pozivu je 500.000,00 KM. Dodjela sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka vrši se u iznosu do 50% od vrijednosti zamjene postojećeg kotla ili kamina za centralno grijanje na fosilno gorivo (ugalj) kotlom ili kaminom na pelet, a maksimalno 2.000,00 KM.

U toku budžetske 2021. godine podnoslac prijave može ostvariti pravo na sufinansiranje samo jedan puta.

Teks cijelog Javnog poziva dostupan je na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona i ostaje otvoren do 30.06.2021. godine.

Napomena: Prijave korisnika sredstava koji su ostvarili pravo na subvenciju za zamjenu kotla ili kamina u 2020. godini će biti odbačene. Podnosioci prijave koji su izvršili zamjenu kotla ili kamina prije objave Javnog poziva neće s uzeti u razmatranje.

Ukoliko broj prijava bude premašivao raspoloživi iznos sredstava, Ministarstvo zadržava pravo da zatvori Javni poziv prije naznačenog roka.