Obavještenje za organizacije civilnog društva

Obavještavamo udruženja građana na području općine Banovići da je 28.06.2021. godine objavljen  POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA Objavljen u sklopu Projekta: „Unapređenje rodne ravnopravnosti u procesu pridruživanja EU“ finansiran od strane Evropske unije i kofinansiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.

Ovaj Projekat nadogradnja je na rad regionalne zagovaračke mreže koja se sastoji od OCD koje se bave ženskim pravima i cilj joj je unapređenje rodne ravnopravnosti za Zapadni Balkan kroz proces pridruživanja EU.

Cilj ovog Poziva za dostavljanje projektnih prijedloga je podržati lokalne (Ž)OCD u jačanju njihovih kapaciteta gdje im je dodatni razvoj potreban, uz korištenje „learning by doing“ („učenje kroz praksu“) pristupa. Proces podgrantova teži da ojača organizacijske, istraživačke, monitoring i zagovaračke kapacitete, kao i kapacitete za umrežavanje lokalnih (Ž)OCD.

Nadalje, finansijska podrška lokalnim (Ž)OCD kroz ove prodgrantove ima za cilj:

  1. Jačanje kapaciteta ŽOCD kako bi se efektivnije uključila u dijalog sa vladama, EU/EUO i drugim OCD u regiji, uz podizanje svijesti svih aktera o rodnoj dimenziji procesa pridruživanja EU, i o njihovoj važnosti;
  2. Poboljšanje odgovornosti vlada i EUD/EUO u implementaciji njihovih obaveza vezanih za rodnu ravnopravnost i ženska prava kroz ove procese.

Prijave se podnose na engleskom jeziku, kao i na jednom od lokalnih jezika (albanski, srpski, bosanski, crnogorski ili makedonski), ali mora postojati i engleska verzija.

Prijave se podnose na sljedeću email adresu: [email protected].

Rok za podnošenje prijava je 30. juli.2021. godine.

Cijeli tekst poziva dostupan je na LINKU