Obavještenje za privredne subjekte iz oblasti saobraćaja

Služba za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Općine Banovići obavještava sve privredne subjekte iz oblasti saobraćaja sa područja općine Banovići da je 13.08.2021. godine Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona raspisalo Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske pomoći privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja.

Ovim javnim pozivom vrši se raspodjela finansijskih sredstava za pomoć privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja s ciljem ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom virusa COVID-19, planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u iznosu od 800.000,00 KM (slovima: osamstotinahiljada konvertibilnih maraka), potrošačka jedinica 22010001 – Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), ekonomski kod 614500 – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Privredni subjekt iz oblasti saobraćaja u smislu ovog javnog poziva je pravno lice, odnosno privredno društvo, kao i fizičko lice, odnosno samostalni poduzetnik, koji obavlja djelatnost javnog linijskog i/ili vanlinijskog prijevoza putnika (autobuskog prijevoza putnika), pružanja usluga autobuskih stanica i taksi prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona.

Finansijska sredstva, raspodijelit će se privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja u svrhu refundacije dijela bruto plate za pravna lica i zaposlene radnike kod fizičkih lica, odnosno refundacije dijela doprinosa za vlasnike obrta (vanlinijski prijevoz putnika i samostalni taksi prijevoznici), na sljedeći način: a) 610.000,00 KM (šeststotinadeset hiljada konvertibilnih maraka) se raspoređuje u djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika i pružanja usluga autobuskih stanica, b) 190.000,00 KM (stotinudevedesethiljada konvertibilnih maraka) se raspoređuje u djelatnosti taksi prijevoza.

Finansijska pomoć podrazumijeva uplatu novčanih sredstava na transakcijski račun privrednog subjekta u djelatnostima:

a) javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika i pružanja usluga autobuskih stanica:
1) za mjesec april i maj 2021. godine za pravna lica, u iznosu od 380,00 KM po zaposlenom radniku za jedan mjesec; 2) za mjesec april i maj 2021. godine za zaposlenog radnika kod fizičkih lica, u iznosu od 380,00 KM za jedan mjesec; 3) za mjesec april i maj 2021. godine za vlasnika obrta, u iznosu od 135,00 KM za jedan mjesec;

b) taksi prijevoza: 1) za mjesec april i maj 2021. godine za pravna lica u iznosu od 135,00 KM po zaposlenom radniku za jedan mjesec; 2) za mjesec april i maj 2021. godine za samostalne taksi prijevoznike, u iznosu od 135,00 KM za jedan mjesec.

Pravo na dodjelu finansijske pomoći imaju privredni subjekti koji u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 – KD BiH 2010 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 47/10), na području Tuzlanskog kantona obavljaju sljedeće djelatnosti kao osnovne djelatnosti: a) KD 49.31 – Gradski i prigradski prijevoz, b) KD 49.39 – Ostali kopneni prijevoz putnika, c) KD 49.32 – Taksi služba d) KD 52.21 – Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom (autobuske stanice).

Privredni subjekt koji podnosi Prijavu na Javni poziv (u daljnjem tekstu: Prijava) dužan je ispuniti sljedeće uslove: a) da ima registrovano sjedište ili poslovnu jedinicu na području Tuzlanskog kantona, b) da obavlja djelatnost za koju se daje pomoć (vidi „Pravo na pomoć“), kao osnovnu djelatnost ili da je navedena djelatnost glavna djelatnost registrovane poslovne jedinice, c) da je izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda sa 31.05.2021. godine, d) da posjeduje važeće rješenje o dodjeli licence za prijevoznika/licenca prijevoznika za javni linijski prijevoz putnika i/ili za javni vanlinijski prijevoz putnika i/ili za taksi prijevoz, izdato od nadležnog Ministarstva, e) za autobuske stanice da posjeduju važeće rješenje o kategorizaciji izdato od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, f) za taksi prijevoznike da posjeduju važeće rješenje o dodjeli dopunske taksi oznake za 2021. godinu.

Privredni subjekt podnosi Prijavu na Javni poziv Ministarstvu na obrascu 1. koji je u prilogu ovog javnog poziva. Podnosilac, uz Prijavu, dostavlja dokumentaciju koja je navedena na obrascu prijave. Ukoliko privredni subjekt obavlja više djelatnosti, za svaku djelatnost predaje poseban zahtjev. Ukoliko privredni subjekt obavlja javni linijski i vanlinijski prijevoz putnika može predati samo jedan zahjev, a ukoliko obavlja i ostale djelatnosti za iste je dužan predati posebne zahtjeve. Neblagovremene, nepotpune i nedopuštene prijave Ministarstvo neće uzeti u razmatranje.

Privredni subjekt ponosi Prijavu na javni poziv tako što istu popunjava te zajedno sa traženom dokumentacijom, u zapečaćenoj koverti, istu predaje putem pošte ili u pisarnici Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa na adresu: TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA TUZLANSKOG KANTONA Rudarska broj 57 75 000 Tuzla [sa naznakom] „Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske pomoći privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja – NE OTVARATI”

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

LINK: http://www.vladatk.kim.ba/Ministarstva/MTTS/2021/13082021-Javni_poziv_za_dodjelu_sredstava_finansijske_pomoci_privrednim_subjektima_iz_oblasti_saobracaja_-_objava.pdf