Odluka o utvrđivanju liste kvalifikovanih stručnih lica za rad u Komisiji za tehnički pregled građevina na području općine Banovići

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 35/05), člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16, 4/17, 20/22 i 20/23), na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 49/06), člana 43. Statuta općine Banovići („Službeni glasnik općine Banovići“), broj 2/20), na osnovu dostavljenog zapisnika Komisije za odabir članova liste kandidata za tehnički pregled objekata po Javnom oglasu broj: 01-04-1011/24 od 25.06.2024. godine, općinski načelnik donosi:

Odluku o utvrđivanju liste kvalifikovanih stručnih lica za rad u Komisiji za tehnički pregled građevina na području općine Banovići

ODLUKA