Općinsko vijeće Banovići

Nadležnost:

 • priprema i donosi Statut Općine,
 • donosi odluke, druge propise i opće akte iz nadležnosti Općine,
 • bira i smjenjuje Predsjedavajuceg Vijeća i njegovog zamjenika,
 • bira Sekretara Općinskog vijeća, bira i razrješava predsjednika i članove radnih tijela koje osniva Vijeće, kao i druga lica kada je to Zakonom i Statutom utvrđeno,
 • usvaja budžet i izvještaj o izvrsenju budžeta Općine na prijedlog Općinskog načelnika,
 • donosi planove i programe razvoja u pojedinim oblastima iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • donosi propise o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje koje nije obezbjedila kantonaina ili federalna vlast,
 • osniva javna preduzeća, javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu,
 • raspisuje referendum,
 • raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduženju Općine,
 • osniva općinske službe za upravu, utvrđuje djelokrug njihovog rada i daje saglasnost na unutrašnju organizaciju istih,
 • utvrđuje plate i druge naknade za predsjedavajućeg Općinskog vijeća, Zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • utvrđuje nazive za dijelove naseljenog mjesta,
 • odlučuje o Inicijativama za davanje i izmjenu naziva ulica, trgova, mostova i drugo,
 • donosi odluke o sticanju, otuđivanju i davanju u zakup imovine u vlasnistvu općine,
 • određuje koji je općinski organ nadlezan za drugostepeno upravno rješavanje, kada je u prvom stepenu rješavano na osnovu Statuta ili propisa Općinskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti Općine, ako taj organ nije određen Statutom Općine,
 • vrši i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom,
 • bira vijećnika koji ce u slučaju spriječenosti Općinskog načelnika da vrši svoju funkciju, mijenjati Općinskog načelnika.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Lapčević rođen je 11. jula 1961. godine u Tuzli. Penzionisani je službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine. Osnovnu školu završio je u Banovićima, a srednju školu unutrašnjih poslova u Sarajevu 1980. godine. Tokom svoje karijere obnašao je niz odgovornih funkcija u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Općini Banovići i nevladinom sektoru. Dobitnik je brojnih priznanja, kako sa međunarodnog nivoa, tako državnog, federalnog, kantonalnog i općinskog.

Tokom agresije na našu zemlju bio je u redovima Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Mandat općinskog vijećnika u Općinskom vijeću Banovići osvojio je na Lokalnim izborima 2020. godine, kada je izabran za Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Banovići.

Kontakt telefon: +387 35 743 459

e-mail: [email protected]

 

Sastav Općinskog vijeća:

Stranka Vijećnici
SDA Lapčević Robert, Agić Minela, Golić Melisa, Husanović Ismet, Lapandić Adel, Delić Esad, Omerčević Zulfer, Ikanović Jasmir, Rahmanović Emir
PDA Ikanović Sifet, Dedić Azra, Lapandić Alisa, Dostović Dževad, Gutić Mensur, Idrizović Emir, Pirić Zaim, Šarić Mehmed, Demirović Mirza, Rizvić Munever, Esmir Kukić, Kovačević Nermin
SD Mujić Jasmin
SBB Mujić Zamfira
NIP Žunić Edin
Nezavisni vijećnik Okanović Adnan

Odlukom o prestanku mandata i dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu broj 06-1-07-1-722/22 od 14.04.2022. godine utvrđen je prestanak mandata Čaušević Begajeti iz SDA sa danom podnošenja ostavke i upražnjeni mandat se Odlukom o dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu broj 06-1-07-1-722/22 od 28.04.2022. godine dodijelio Husanović Ismetu sljedećem kvalificiranom kandidatu sa liste političkog subjekta SDA.

Odlukom o prestanku mandata i dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu broj 06-1-07-1-4392/22 od 11.10.2022. godine utvrđen je prestanak mandata Mešanović Ćazimu iz PDA sa danom smrti i upražnjeni mandat se dodijelio Rizvić Muneveru sljedećem kvalificiranom kandidatu sa liste političkog subjekta PDA.

Odlukom o prestanku mandata i dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu broj 06-1-07-1-4705/22 od 16.11.2022. godine utvrđen je prestanak mandata Ćebić Đerzić Lejli iz PDA sa danom podnošenja ostavke i upražnjeni mandat se dodijelio Kukić Esmiru sljedećem kvalificiranom kandidatu sa liste političkog subjekta PDA.

Komisije Općinskog vijeća:

ETIČKA KOMISIJA ČASTI

Etička komisija časti prati i nadzire sve oblike kršenja pravila Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika Općine Banovići, razmatra predstavke i žalbe građana i pravnih lica za sve oblike kršenja pravila Kodeksa, daje mišljenja i izriče sankcije, obavještava Vijeće o preduzetim radnjama i podnosi izvještaj o svom radu najmanje jednom godišnje i na kraju mandata, kao i druge poslove koji proizilaze iz odredaba Kodeksa.

Komisija broji 7 (sedam) članova koje imenuje Vijeće, a mogu je sačinjavati izabrani zvaničnici, predstavnici civilnog društva i ugledni građani.
Komisija ima svoj Poslovnik o radu kojeg usvaja Vijeće.

Komisiju u periodu 2020-2024. godine čine:

 1. Husanović Ismet, predsjednik komisije
 2. Mujić Zamfira, član komisije
 3. Šimić Stanislav, član
 4. Delagić Nermin, član
 5. Šabanović Enes, član
 6. Šiljić-Sagdati Redžiba, član
 7. Softić Mirnes, član
KOMISIJA ZA STATUTARNA PITANJA I PROPISE

Komisija za statutarna pitanja i propise:

 • prati, razmatra i analizira donošenje Statuta Općine, Poslovnika o radu Vijeća i potrebu njihove dalje dogradnje,
 • razmatra pitanja u vezi usaglašavanja Statuta Općine sa Ustavom i Zakonom,
 • predlaže Vijeću pokretanje postupka za promjenu Statuta Općine i Poslovnika o radu Vijeća, te razmatra i utvrđuje prijedlog Statuta Općine i Poslovnika o radu Općinskog Vijeća,
 • razmatra inicijative za donošenje Odluka i opštih akata Vijeća,
 • razmatra usklađenost Odluka i opštih akata Vijeća sa Ustavom, Zakonom i Statutom Općine,
 • daje mišljenja o podnesenim amandmanima na prijedlog akata koje razmatra,
 • daje autentična tumačenja Statuta općine, Poslovnika o radu Vijeća, Odluka i drugih akata Vijeća,
 • razmatra opšta akta organizacija i zajednica koje potvrđuje ili na koje saglasnost daje Vijeće, i o tome daje mišljenje i prijedloge Vijeću,
 • razmatra i druga pitanja koja se odnose na Statut i druga akta Vijeća,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Općine i ovim Poslovnikom.

Komisija broji 5 (pet) članova a imenuje ih Vijeće.

Komisiju u periodu 2020-2024. godine čine:

 1.  Agić Minela, predsjednik komisije
 2. Fehrić Edina, član
 3. Pirić Zaim, član
 4. Brigić belma, član
 5. Brkić Pero, član
KOMISIJA ZA ODNOSE SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama prati sprovođenje Zakona i drugih propisa koji se odnose na vjerske zajednice i daje Općinskom Vijeću i drugim organima mišljenje i prijedloge o pojedinim pitanjima iz odnosa državnih organa i vjerskih zajednica.

Komisija broji 5(pet) članova a imenuje ih Vijeće.

Komisiju u periodu 2020-2024. godine čine:

 1. Rizvić Munever, predsjednik komisije,
 2. Brigić Muhidin, član
 3. Jasmir Ikanović, član
 4. Bešić Esed, član
 5. Dedić Azra, član
KOMISIJA ZA NADZOR
 • prati i razmatra opća pitanja u vezi s provođenjem politike za izvršavanje Zakona, općih akata i drugih propisa, raspolaganje državnim sredstvima i zaštitom državne imovine na području Općine kao i načinom ostvarivanja prava i dužnosti državnih i drugih pravnih subjekata,
 • ukazuje na pojave neekonomskog i neracionalnog upravljanja državnim sredstvima i zloupotrebe njihovog korištenje,
 • predlaže općinskom Vijeću donošenje mjera radi zaštite svih oblika svojine i otklanjanje eventualno štetnih pojava,
 • vrši nadzor nad radom državnih organa, organizacija i nosilaca funkcije u cilju obezbjeđenja javnosti i odgovornosti,
 • podstiče rad ostalih organa društvenog nadzora i njihovu međusobnu saradnju, utiče na jačanje njihove odgovornosti i efikasnosti u vršenju društvenog nadzora u cjelini i uspostavljanje pravne sigurnosti i afirmaciji pravne države,
 • ukazuje Općinskom Vijeću na pojave kršenja Zakona, drugih propisa i općih akata i normi poslovnog morala a koje mogu imati šire i nesagledive posljedice,
 • vrši i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

U svom radu Komisija sarađuje sa ombudsmenima, finansijskom policijom i drugim državnim organima kao i općinskim pravobraniocem.

Komisija broji 5 (pet) članova a imenuje ih Vijeće.

Komisiju u periodu 2020-2024. godine čine:

 1. Fajić Fehima, predsjednik komisije,
 2. Dedić Azra, član,
 3. Mujarić Delić Nura, član,
 4. Šehić Merima, član,
 5. Šarić Tarik, član.
KOMISIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA I ZAŠTITU PRAVA NACIONALNIH MANJINA
 • razmatra žalbe i predstavke građana koje se odnose na kršenje osnovnih ljudskih prava i Sloboda ustanovljenih međunarodnim konvencijama čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina, Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavom Tuzlanskog kantona, koje isti upućuju komisiji ili neposredno podnose Vijeću i o tome obavještava podnosioce,
 • razmatra inicijative građana i organizacija za pokretanje pitanja i odgovornosti javnih dužnosnika, prema potrebi predlaže Općinskom Vijeću ili drugim nadležnim organima i institucijama pokretanje postupka za utvrđivanje njihove odgovornosti,
 • ispituje putem nadležnih organa osnovanost predstavki i žalbi, na sva pitanja u vezi sa zaštitom prava nacionalnih manjina propisanih međunarodnim konvencijama, Ustavom Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona,
 • obavještava nadležne organe o slučajevima kršenja prava nacionalnih manjina i predlaže preduzimanje potrebnih mjera za zaštitu tih prava,
 • na osnovu prikupljenih podataka prezentira Vijeću analize, informacije i izvještaje o stanju zaštite prava nacionalnih manjina na području općine Banovići,
 • vrši i druge poslove utvrđene Ustavom, Zakonom, Statutom Općine i ovim Poslovnikom.

U slučaju osnovanosti navoda iz predstavki i žalbi, komisija će o svim okolnostima slučaja pismenim putem obavijestiti Vijeće, koje ukoliko nakon razmatranja dostavljene informacije nađe za shodno, u okviru svoje nadležnosti, preduzeti odgovarajuće mjere odnosno sugerirati nadležnom organu preduzimanje na Zakonu zasnovanih mjera.

U slučaju kada postupak ispitivanja i prikupljanja činjenica i podataka po predstavkama i žalbama traje duže od predviđenog roka, komisija je dužna obavijestiti podnosioca predstavki o toku rada na predstavci.

Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda i zaštitu prava nacionalnih manjina u okviru svog djelokruga može zahtijevati od državnih organa i organizacija potrebna obavještenja i podatke, kao i pozivati njihove predstavnike da prisustvuju sjednicama komisije i učestvuju u njenom radu.

Komisija prilikom svog rada sarađuje sa kantonalnom komisijom, svim pravosudnim organima, organima uprave, privrednim društvima i drugim organizacijama i institucijama.

Komisija broji 5 (pet) članova a imenuje ih Vijeće.

Komisiju u periodu 2020-2024. godine čine:

 1. Efendić Ajdin, predsjednik komisije,
 2. Kukić Esmir, član,
 3. Nermin Konaković, član,
 4. Karahodžić Adem, član,
 5. Kukić Amra, član
KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE
 • predlaže izbor i imenovanje, odnosno razrješenje dužnosnika koje bira ili imenuje Općinsko Vijeće, ako Ustavom, Zakonom i Statutom Općine, ovim Poslovnikom ili drugim aktom Vijeća nije određeno da prijedlog podnosi drugi organ,
 • razmatra prijedloge i drugih predlagača za izbor i imenovanje kao i razrješenje dužnosnika i o tome daje mišljenje,
 • utvrđuje prijedlog za odlikovanje agrađana, pravnih subjekata i prijedlog za dodjelu nagrada-priznanja u čast praznika Općine prema kriterijima koje propisuje Vijeće,
 • sačinjava prijedlog Odluke o općinskim priznanjima,
 • daje inicijativu za predlaganje priznanja drugim nadležnim organima.

Komisija broji 5 (pet) članova a imenuje ih Vijeće.

Komisiju u periodu 2020-2024. godine čine:

 1. Lapandić Adel, predsjednik komisije,
 2. Đerzić Vahid, član,
 3. Idrizović Emir, član,
 4. Duraković Šemso, član,
 5. Golać Elma, član.
KOMISIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 • prati i razmatra pitanja i probleme koji se pojavljuju u vezi sa narušavanjem i ugrožavanjem životne sredine usljed zagađenja bilo kojom vrstom otpada ili otrovnim materijama koje ugrožavaju zdravlje ljudi i životinja,
 • ukazuje na pojave ugrožavanja biljnog i životinjskog svijeta usljed zagađenja,
 • predlaže Općinskom Vijeću preduzimanje mjera i aktivnosti u cilju zaštite životne okoline, posebno u preventivnom dijelu kako bi se preduprijedilo zagađivanje životne sredine, odnosno isto prekinulo ukoliko su već nastupile štetne posljedice,
 • podstiče rad službi i inspekcija u čijoj nadležnosti je zaštita životne sredine, odnosno ekologija, utiče na jačanje njihove odgovornosti i efikasnosti u radu i vrši nadzor nad radom istih,
 • prati sprovođenje zakonskih propisa u oblasti zaštite životne sredine,
 • vrši i druge poslove i aktivnosti u cilju predupređenja narušavanja životne sredine na području općine Banovići.

Komisija broji 5 (pet) članova a imenuje ih Vijeće.

Komisiju u periodu 2020-2024. godine čine:

 1. Nurković Asmir, predsjednik komisije,
 2. Šehić Asmir, član,
 3. Demirović Mirza, član,
 4. Skejić Fahrudin, član,
 5. Smajlović Amra, član.
KOMISIJA ZA MLADE
 • sagledava i identifikuje probleme i potrebe mladih,
 • koordinira process uspostavljanja i sprovođenja omladinske politike na nivou Općine,
 • sarađuje sa svim bitnim subjektima i tijelima vlasti na nivou Općine u cilju afirmacije omladinske politike,
 • komunicira i sarađuje sa omladinskim organizacijama, udruženjima i grupama na području Općine,
 • učestvuje u izradi akata općinskih institucija i tijela koja se u potpunosti ili dijelom odnose na mlade,
 • prati realizaciju navedenih akata i ukazuje na probleme koji se pojavljuju u vezi sa realizacijom i sprovođenjem istih,
 • sarađuje sa sličnim komisijama i tijelima na nivou kantona,
 • podnosi prijedloge za preduzimanje određenih radnji i mjera prema OpćinskomVijeću.

Komisija broji 5 (pet) članova a imenuje ih Vijeće.

Komisiju u periodu 2020-2024. godine čine:

 1. Šarić Mehmed, predsjednik komisije,
 2. Terzić Nurija, član,
 3. Berbić Almedin, član
 4. Pozderović Lejla, član,
 5. Đerzić Emir, član.

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

 • promoviše ravnopravnost spolova u procesu upravljanja i odlučivanja, posebno u tijelima i institucijama vlasti, javnim službama, komisijama i tijelima vijeća,
 • sagledava i identifikuje probleme koji se pojavljuju u pogledu ravnopravnosti spolova u svim sferama života na području Općine,
 • promoviše i u skladu sa mogućnostima štiti ravnopravnost spolova te ukazuje na direktnu i indirektnu diskriminaciju zasnovanu na spolu,
 • prati primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova,
 • sačinjava i odgovarajućim tijelima vlasti predlaže usvajanje planova, programa i drugih akata kojima se osigurava ravnopravna zastupljenost spolova na području Općine,
 • u saradnji sa komisijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda i zaštitu prava nacionalnih manjina sagledava predstavke i žalbe koje se odnose na kršenje ljudskih prava i sloboda iz domena ravnopravnosti spolova odnosno diskriminacije po osnovu spolne pripadnosti,
 • sarađuje sa sličnim tijelima i komisijama na nivou kantona,
 • podnosi prijedloge za preduzimanje određenih mjera i radnji prema OpćinskomVijeću.

Komisija broji 5 (pet) članova, a imenuje ih Vijeće.

Komisiju u periodu 2020-2024. godine čine:

 1. Golić Melisa, predsjednik komisije,
 2. Delić Esad, član,
 3. Lapandić Alisa, član,
 4. Hašarić Nermin, član,
 5. Nurković Nesmina, član.
KOMISIJA ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I DOGAĐAJA
 • predlaže Općinskom Vijeću značajne datume i događaje koji su vezani za historiju Banovića,
 • organizuje i učestvuje u organizaciji i obilježavanju utvrđenih datuma i događaja,
 • ostvaruje saradnju sa nadležnim službama i stručnom službom Općinskog Vijeća,
 • vrši nadzor nad sprovođenjem događaja i manifestacija,
 • izvještava Općinsko Vijeće o sprovođenju i realizaciji događaja koji su obilježeni kao značajni datumi za Općinu Banovići,
 • Ostvaruje saradnju sa organima mjesnih zajednica (vijeća mjesnih zajednica) radi organizovanja određenih manifestacija koje su teritorijalno vezane za određeni događaj i datum,
 • Vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Komisija broji 5 (pet) članova a imenuje ih Vijeće.

Komisiju u periodu 2020-2024. godine čine:

 1. Berbić fikret, predsjednik komisije,
 2. Ikanović Derviš, član,
 3. Omerčević Zulfer, član
 4. Dostović Dževad, član
 5. Gutić Mensur, član.