Općinsko vijeće Banovići

Nadležnost:

 • priprema i donosi Statut Općine,
 • donosi odluke, druge propise i opće akte iz nadležnosti Općine,
 • bira i smjenjuje Predsjedavajuceg Vijeća i njegovog zamjenika,
 • bira Sekretara Općinskog vijeća, bira i razrješava predsjednika i članove radnih tijela koje osniva Vijeće, kao i druga lica kada je to Zakonom i Statutom utvrđeno,
 • usvaja budžet i izvještaj o izvrsenju budžeta Općine na prijedlog Općinskog načelnika,
 • donosi planove i programe razvoja u pojedinim oblastima iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • donosi propise o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje koje nije obezbjedila kantonaina ili federalna vlast,
 • osniva javna preduzeća, javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu,
 • raspisuje referendum,
 • raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduženju Općine,
 • osniva općinske službe za upravu, utvrđuje djelokrug njihovog rada i daje saglasnost na unutrašnju organizaciju istih,
 • utvrđuje plate i druge naknade za predsjedavajućeg Općinskog vijeća, Zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • utvrđuje nazive za dijelove naseljenog mjesta,
 • odlučuje o Inicijativama za davanje i izmjenu naziva ulica, trgova, mostova i drugo,
 • donosi odluke o sticanju, otuđivanju i davanju u zakup imovine u vlasnistvu općine,
 • određuje koji je općinski organ nadlezan za drugostepeno upravno rješavanje, kada je u prvom stepenu rješavano na osnovu Statuta ili propisa Općinskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti Općine, ako taj organ nije određen Statutom Općine,
 • vrši i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom,
 • bira vijećnika koji ce u slučaju spriječenosti Općinskog načelnika da vrši svoju funkciju, mijenjati Općinskog načelnika.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Lapčević rođen je 11. jula 1961. godine u Tuzli. Penzionisani je službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine. Osnovnu školu završio je u Banovićima, a srednju školu unutrašnjih poslova u Sarajevu 1980. godine. Tokom svoje karijere obnašao je niz odgovornih funkcija u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Općini Banovići i nevladinom sektoru. Dobitnik je brojnih priznanja, kako sa međunarodnog nivoa, tako državnog, federalnog, kantonalnog i općinskog.

Tokom agresije na našu zemlju bio je u redovima Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Mandat općinskog vijećnika u Općinskom vijeću Banovići osvojio je na Lokalnim izborima 2020. godine, kada je izabran za Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Banovići.

Kontakt telefon: +387 35 743 459

e-mail: [email protected]

Sastav Općinskog vijeća:

Stranka Kandidati
PDA Emir Idrizović, Dževad Dostović, Mensur Gutić, Sifet Ikanović, Ćazim Mešanović, Lejla Ćebić Đerzić, Alisa Lapandić, Zaim Pirić, Mirza Demirović, Azra Dedić, Mehmed Šarić
SDA Minela Agić, Begajeta Čaušević, Melisa Golić, Adel Lapandić, Nermin Kovačević, Esad Delić, Zulfer Omerčević, Jasmin Ikanović, Adnan Okanović, Emir Rahmanović
SDBiH Edin Žunić, Jasmin Mujić
SBB Zamfira Mujić
NACIONALNE MANJINE Robert Lapčević

Komisije Općinskog vijeća:

Komisija za obilježavanje značajnih datuma i događaja

 • Predlaže Općinskom Vijeću značajne datume i događaje koji su vezani za historiju Banovića,
 • organizuje i učestvuje u organizaciji i obilježavanju utvrđenih datima i događaja,
 • ostvaruje saradnju sa nadležnim službama i službom Općinskog Vijeća,
 • vrši nadzor nad sporovođenjem događaja i manifestacija,
 • izvještava Općinsko Vijeće o sprovođenju i realizaciji događaja koji su obilježeni kao značajni datumi za općinu Banovići,
 • ostvaruje saradnju sa organima mjesnih zajednica (Vijeće mjesne zajednice) radi organizovanja određenih manifestacija koje su teritorijalno vezane za određeni događaj i datum,
 • vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Komisija za statutarna pitanja i propise

 • Prati, razmatra i analizira donošenje Statuta Općine i Poslovnika o radu Vijeća i potrebu njihove dogradnje,
 • razmatra pitanja u vezi usaglašavanja Statuta Općine sa Ustavom i Zakonom,
 • predlaže Vijeću da pokrene postupke za promjenu Statuta Općine i Poslovnika o radu Vijeća, te razmatrai utvrđuje prijedlog Statuta Općine i Poslovnika o radu Općinskog Vijeća,
 • razmatra inicijative za donošenje Odluka i opštih akata Vijeća,
 • razmatra usklađenost Odluka i opštih akata Vijeća sa Ustavom, Zakonom i Statutom,
 • daje mišljenje o podnesenim amandmanima na prijedlog akata koje razmatra,
 • daje autentična tumačenja Odluka i drugih akata Vijeća,
 • razmatra opšta akta organizacija i zajednica koje potvrđuje ili na koje saglasnost daje Vijeće i o tome daje mišljenje i prijedlog Vijeću,
 • razmatra i druga pitanja koja se odnose na Statut i druga akta Vijeća,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Vijeća.

Komisija za izbor i imenovanje

 • Predlaže izbore i imenovanja, odnosno razrješavanje dužnosnika koje bira ili imenuje Općinsko Vijeće, ako Ustavom, Statutom Općine, Poslovnikom o radu Općinskog Vijeća nije određeno da prijedlog podnosi drugi organ,
 • razmatra prijedloge i drugih predlagača za izbor i imenovanje kao i razrješenje dužnosnika i o tome daje mišljenje,
 • utvrđuje prijedlog za odlikovanja građana, prevnih subjekata i prijedlog za dodjelu nagrada – priznanja u čast praznika Općine prema kriterijima koje propisuje Vijeće,
  Sačinjava prijedlog odluke o Općinskim praznicima,
 • daje inicijativu za predlaganje priznanja drugim nadležnim organima.

Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama

 • Prati sprovođenje Zakona i drugih propisa koji se odnose na vjerske zajednice i daje Općinskom Vijeću i drugim organima mišljenje i prijedloge o pojedinim pitanjima iz odnosa državnih organa i vjerskih zajednica.

Komisija za nadzor

 • Prati i razmatra opća pitanja u vezi s provođenjem utvrđene politike za izvršavanje Zakona, općih akata i drugih propisa, raspolaganje državnim sredstvima i zaštitom državne imovine na području Općine, kao i načinom ostvarivanja prava i družnosti državnih i drugih pravnih subjekata,
 • ukazuje na pojave neekonomskog i neracionalnog upravljanja državnim sredstvima i zloupotrebe njihovog korištenja,
 • predlaže Općinekom Vijeću donošenje mjera radi zaštite oblika svojine i otklanjanje eventualnih štetnih pojava,
 • vrši nadzor nad radom državnih organa, organizacija i nosilaca funkcija u cilju obezbjeđenja javnosti i odgovornosti,
 • podstiče rad ostalih organa društvenog nadzora i njihovu međusobnu saradnju, utiče na jačanje njihove odgovornosti i efikasnosti u vršenju društvenog nadzora u cjelini i uspostavljanje pravne sigurnosti i afirmaciji pravne države,
 • ukazuje Općinskom Vijeću na pojave kršenja Zakona, drugih propisa i općih akata i normi poslovnog morala a koje mogu imati šire i nesagledive posljedice.
  Vrši i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Općinskog Vijeća.

Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda i zaštitu nacionalnih manjina

 • Razmatra žalbe i predstavke građana koje se odnose na kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda ustanovljenim međunarodnim konvencijama čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina, Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavom Tuzlanskog kantona, koje isti upućuju Komisiji ili neposredno podnose Vijeću i o tome obavještava podnosioce,
 • razmatra inicijative građana i organizacija za pokretanje pitanja i odgovornosti javnih dužnosnika, prema potrebi predlaže Općinskom Vijeću ili drugim nadležnim organima i institucijama pokretanje postupka za utvrđivanje njihove odgovornosti,
 • ispituje putem nadležnih organa osnovanost predstavki i žalbi,
 • razmatra sva pitanja u vezi sa zaštitom prava nacionalnih manjina propisanih međunarodnim konvencijama, Ustavom Bosne i Hercegovne, Federacije Bosne i Hercegovine, Tuzlanskog kantona,
 • obavještava nadležne organe o slučajevima kršenja prava nacionalnih manjina i predlaže Vijeću preduzimanje potrebnih mjera za zaštitu tih prava,
 • na osnovu prikupljenih podataka prezentira Vijeću analize, informacije i izvještaje o stanju u oblasti zaštite prava nacionalsnih manjina na području općine Banovići,
 • vrši i druge poslove utvrđenje Ustavom, Statutom i Poslovnikom o radu Općinskog Vijeća.

U slučaju osnovanosti navoda iz predstavki i žalbi, Komisija će o svim okolnostima slučaja, pismenim putem obavijestiti Vijeće, koje ukoliko nakon razmatranja dostavljene Informacije nađe za shodno, u okviru svoje nadležnosti, preduzeti odgovarajuće mjere, odnosno sugerirati nadležnom organu preduzimanje na Zakonu zasnovanih mjera.

U slučaju kada postupak ispitivanja i prikupljanja činjenica i podataka po predstavkama i žalbama traje duže od predviđenog roka, Komisija je dužna da u roku iz prethodnog stava obavijesti podnosioca predstavki o toku rada na predstavci.

Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboboda i zaštitu prava nacionalnih manjina u okviru svog djelokruga može zahtijevati od državnih organa i organizacija potrebna objašnjenja i podatke i pozvati njihove predstavnike da prisustvuju sjednicama Komisije i učestvuju u njenom radu.

Komisija prilikom svog rada sarađuje sa kantonalnom komisijom, svim pravosudnim organima, organima uprave, privrednim društvima i drugim organizacijama i institucijama.

Komisija ima predsjednika i 4 člana.

Komisija za zaštitu životne sredine

 • Prati i razmatra pitanja i probleme koji se pojavljuju u vezi sa narušavanjem i ugrožavanjem životne sredine uslijed zagađenja svim vrstama otpada ili otrovnim materijama koji ugrožavaju zdravlje ljudi i životinja,
 • ukazuje na pojave ugrožavanja biljnog i životinjskog svijeta uslijed zagađenja,
 • predlaže općinskom Vijeću preduzimanje mjera i aktivnosti u cilju zaštite životne okoline, posebno u preventivnom dijelu kako bi se preduprijedilo zagađivanje životne okoline, odnosno isto prekinulo ukoliko su vec nastupile štetne posljedice,
 • podstiče rad službi i inspekcija u čijoj nadležnosti je zaštita životne sredine odnosno ekologija, utiče na jačanje njihove odgovornosti i efikasnosti u radu te vrši nadzor nad radom istih,
 • prati sprovođenje zakonskih propisa u oblasti zaštite životne sredine,
 • vrši i druge poslove i aktivnosti u cilju predupređenja narušavanja životne sredine na području općine Banovići.

Komisija ima predsjednika i 4 člana.

Komisija za mlade

 • Sagledava i identifikuje probleme i potrebe mladih,
 • koordinira proces uspostavljanja i sprovodjenja omladinske politike na nivou Općine,
 • sarađuje sa svim bitnim subjektima i tijelima vlasti na nivou općine u cilju afirmacije omladinske politike,
 • komunicira i saradjuje sa omladinskim organizacijama, udruženjima i grupama na području Općine,
 • učestvuje u izradi akata opcinskih institucija i tijela koja se u potpunosti ili dijelom odnose na mlade,
 • prati realizaciju navedenih akata i ukazuje na probleme koji se pojavljuju u vezi sa realizacijom i sprovođenjem istih,
 • sarađuje sa sličnim komisijama i tijelima na nivou Kantona,
 • podnosi prijedloge za preduzimanje određenih radnji i mjera prema Općinskom Vijeću.

Komisija ima predsjednika i 4 člana.

Komisija za ravnopravnost spolova

 • Promoviše ravnopravnost spolova u procesu upravljanja i dolučivanja, posebno u tijelima i institucijama vlasti, javnim službama, komisijama i tijelima Vijeća,
 • sagledava i identifikuje probleme koji se pojavljuju u pogledu ravnopravnosti spolova u svim sferama života na području općine,
 • promoviše i u skladu sa mogućnostima štiti ravnopravnost spolova te ukazuje na direktnu ili indirektnu diskriminaciju zasnovanu na spolu,
 • sačinjava i odgovarajućim tijelima vlasti predlaže usvajanje planova, programa i drugih akata kojima se osigurava ravnopravna zastupljenost spolova na području općine,
 • u saradnji sa Komisijom za zaštitu ljudskih prava i sloboboda i zaštitu prava nacionalnih manjina sagledava predstavke i žalbe koje se odnose na kršenje ljudskih prava i sloboda iz domena ravnopravnosti spolova, odnosno diskriminacije po osnovu spolne pripadnosti,
 • sarađuje sa sličnim tijelima i komisijama na naivou Kantona,
 • podnosi prijedloge za preduzimanje određenih mjera i radnji prema Općinskom Vijeću.

Etička komisija časti

 • Praćenje i nadziranje Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika,
 • razmatranje predstavki i žalbi građana i pravnih lica za sve oblike kršenja pravila Kodeksa ponašanja,
 • davanje mišljenja i izricanje sankcija,
 • obavještavanje Općinskog Vijeća o preduzetim radnjama i podnošenje izvještaja o svom radu najmanje jednom godišnje i na kraju mandata,
 • obavlja i druge poslove koji proizilaze iz odredaba Kodeksa ponašanja.

Komisija ima predsjednika i 6 članova.