Poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Općina Banovići obavještava sve zainteresovane korisnike da je Direkcija za europske integracije BiH – Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) objavila 26. poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Uslovi za apliciranje:

  • Aplikacije se moraju odnositi na postojeći WBIF projekat ili na flagship (odnosno spadati u obim flagshipa) Ekonomskog i investicijskog plana za Zapadni Balkan
  • Relevantne cjelodržavne sektorske strategije moraju biti usvojene
  • Zahtjev za grant sredstvima mora biti povezan sa investicijom, te treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između Bosne i Hercegovine i neke od međunarodnih financijskih institucija uključenih u WBIF (Europska banka za obnovu i razvoj-EBRD, Europska investicijska banka-EIB, Razvojna banka Vijeća Europe-CEB, Razvojna banka SR Njemačke-KfW, Svjetska banka, te Francuska razvojna agencija-AFD), uz razmotrene financijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena vodeća međunarodna financijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije;
  • Zbog financijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je konsultovanje relevantnih ministarstava financija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekat (ukoliko je u pitanju novo zaduženje).
  • Projekti moraju biti zreli i prioritizirani u Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP), dok se projekti koji još nisu uključeni u SPP mogu podnijeti samo u posebnim slučajevima, ukoliko još uvijek ne postoji Jedinstvena sektorska lista prioritetnih projekata;
  • Aplikacije moraju biti dobro izrađene i nakon toga trebaju proći provjeru i dobiti pozitivnu ocjenu.
  • Aplikacije mogu podržavati pripremu ili implementaciju projekta;
  • Aplikacije mogu podržavati nadzor nad izgradnjom (samo za investicijske projekte koji se financiraju iz Zajedničkog fonda WBIF-a); i / ili
  • Aplikacije mogu podržavati prevazilaženje prepreka koje uzrokuju kašnjenja u projektima.

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 16. srpanj 2021. godine.

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje, uključujući i format grant aplikacije, se nalazi u aplikacionom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan: www.wbif.eu