Prostorno uređenje

Služba za prostorno uređenje, planiranje, razvoj i poduzetništvo

Nadležnost

U vršenju navedenih poslova u okviru svih odsjeka Služba za prostorno uređenje, planiranje, razvoj i poduzetništvo:

 • preduzima potrebne mjere i usklađuje poslove na izradi, pripremi i realizaciji prostornih, urbanističkih i regulacionih planova, zatim urbanističkih radova i druge urbanističke i građevinske dokumentacije,
 • vrši poslove vezane za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine,
 • izvršava poslove koji se odnose na pravovremeno obezbjeđenje uređenja građevinskog zemljišta,
 • izdavanje urbanističko građevinske dokumentacije (urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, upotrebna dozvola i druge saglasnosti) za izgradnju objekata koje prema Zakonu izdaju općinski organi,
 • vrši stručnih poslova u pripremi, donošenju i provođenju prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan, Urbanistički plan, Regulacioni plan, Urbanistički projekti i Planovi parcelacije),
 • daje izjašnjenja na akte Općinskog pravobranilaštva po tužbama iz oblasti djelokruga svog rada,
 • vrši geodetske poslove u oblasti urbanizma i prostornog uređenja,
 • vrši izradu, prikupljanje i čuvanje urbanističko građevinske dokumentacije,
 • prati, analizira stanje i preduzima mjere za usklađivanje i uređivanje odnosa u oblasti  izgradnje objekata,
 • koordiniranje, pripremu i izradu prijedloga pojedinačnih planova i projekata razvoja Općine, koje aplicira potencijalnim investitorima, donatorima i nadležnim organima,
 • prikuplja i obradu statističkih podataka značajnih za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa Općine
 • prati privrednih kretanja, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanjasa prijedlogom mjera za rješavanje pitanja u toj oblasti,
 • u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ministarstvima, institutima, zavodima, javnim ustanovama, udruženjima građana, općinskim službama i drugo, identifikacija i predlaganje prioritetnih općinskih programa za njihovu realizaciju,
 • izrada pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad i utvrđivanje minimalno tehničkih i drugih uslova i opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti pravnih i fizičkih lica u skladu sa Zakonom,
 • vodi postupak i izdaje uvjerenja iz djelokruga rada Službe,
 • izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti privredne djelatnosti i djelokruga rada Službe,
 • savjetuje rad u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje koji se ogleda kroz edukaciju poljoprivrednih proizvođača (postavljanje demonstacionih ogleda, organizovanje stručnih predavanja, davanje stručnih savjeta, rad na terenu i sl.),
 • izrađuje prijedloge za poljoprivredne proizvođače,
 • vrši prijem i obradau zahtjeva za ostvarivanje novčanih podsticaja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti službe,
 • uspostavlja, vodi i ažurira propisanu evidenciju i registar iz djelokruga rada,
 • izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti privrede i razvoja,
 • ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama i udruženjima iz djelokruga rada Službe,
 • po ukazanoj potrebi obavlja sve druge srodne poslove i djelatnosti.

Pomoćnik načelnika za prostorno uređenje, planiranje, razvoj i poduzetništvo
Amir Mrkonjić, dipl. ing. rud.

+387 35 743 406

[email protected]