Rang lista aplikanata koji su ostvarili pravo na dodjelu finansijskih sredstava po javnom pozivu za medijske subjekte (broj: 01-04-1038/24 od 26.04.2024. godine)

Po prijedlogu Komisije za raspodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta općine Banovići medijskim subjektima u 2024. godini objavljena je rang lista aplikanata čija dokumentacija i projekti zadovoljavaju kriterije za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Općine medijskim subjektima u 2024. godini. Na rang listu aplikanata može se uložiti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana njenog objavljivanja na web stranici općine Banovići.

RANG LISTA