Služba za finansije

Nadležnost

 • Izrađuje nacrt i prijedlog budžeta i odluke o izvršenju budžeta,
 • utvrđuje i prati dinamiku izvršenja budžeta,
 • predlaže uravnoteženje budžeta,
 • vodi trezorski sistem poslovanja za potrebe organa uprave i budžetskih korisnika,
 • izrađuje finansijske planove i završne račune,
 • vrši finansijsko i materijalno knjigovodstvo, računovodstveno planiranje, računovodstvenu analizu, računovodstveno informisanje i druge računovodstvene poslove,
 • vrši obradu materijalno-finansijskih dokumenata i pripremanje istih za automatsku obradu,
 • vrši obradu ličnih primanja radnika općinskog organa uprave,
 • predlaganje mjera za poboljšanje naplate i namjensko trošenje budžetskih sredstava,
 • izrada za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i općinske službe odluka, zaključaka, i naredbi za isplatu, prijenos ili preraspodjelu budžetskih sredstava,
 • vođenje evidencija dobavljača, odnosno ponuđača s kojima Općina ima saradnju u okviru nabavki,
 • vođenje analitičke evidencije stalnih sredstava,
 • analitičko praćenje pojedinačnih nabavki i utroška materijala po vrsti roba i po korisnicima za potrebe općinskog organa uprave,
 • prati realizacije ugovora o nabavkama,
 • izdaje narudžbenica za nabavke,
 • daje izjašnjenja na akte općinskog pravobranilaštva po tužbama iz oblasti djelokruga svog rada,
 • vodi evidenciju o nekretninama na kojima općina ima pravo vlasništva/raspolaganja na osnovu vlastitih podataka i podataka koje prikupi od općinskih službi za upravu,
 • kontroliše i analizira naplate svih općinskih taksa,
 • obavlja poslove fakturisanja i likvidature i knjigovodstvene poslove za općinske službe i Općinsko pravobranilaštvo i mjesne zajednice,
 • vrši nadzor nad utroškom sredstava budžeta vanjskih korisnika,
 • koordinira rad sa donatorima i finansijskim organizacijama koje podržavaju unapređenje i razvoj Općine,
 • vrši poslove javnih nabavki, ekonomata (nabavka potrošnog, kancelarijskog i drugog materijala),
 • po ostvarivanju uslova kompletna računovodstvena dokumentacija službi koje imaju ili su imali posebne račune bit će vođena u Službi za budžet i finansije,
 • vrši poslove plana, analize i statistike od interesa za općinu,
 • vrši poslove kontrole prikupljanja javnih prihoda općine i poduzima neophodne mjere radi naplate javnih prihoda,
 • vrši radnje neophodne za prelazak na poslovanje putem sistema trezora i funkcionisanje sistema trezorskog poslovanja,
 • vodi propisane službene evidencije u oblastima iz svog djelokruga,
 • izdaje uvjerenja iz djelokruga svog rada na osnovu službene evidencije  i drugih propisa i djelokruga rada službe,
 • vrši inspekcijske poslove iz nadležnosti Općine,
 • vrši i druge upravne, stručne i druge poslove iz djelokruga i nadležnosti službe,
 • priprema propise iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi, po ukazanoj potrebi obavlja sve druge srodne poslove i djelatnosti.

Pomoćnik Načelnika za budžet, finansije i inspekcijske poslove
Nafija Džafić, dipl. ecc

+387 35 743 451

[email protected]