Stambeno komunalni poslovi

Nadležnost

U vršenju navedenih poslova u okviru svih odsjeka Služba za stambeno komunalne poslove, društvene djelatnosti i zajedničke poslove:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti, stambeno komunalne djelatnosti, vodoprivrede i saobraćaja,
 • stvara uslove i preduzima odgovarajuće mjere koje se odnose na uređenje, parkova, zelenih površina, grobalja, estetskog izgleda grada i drugih naselja,vršenje i praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti cestovnog prometa i javnih cesta koji su zakonom dati u nadležnost općine, parkirališta, pijace i drugih javnih  komunikacija,
 • vrši i prati izvršavanja stručnih poslova iz oblasti vodoprivrede i vodosnabdijevanja,
 • preduzima mjera zaštite čovjekove okolice od zagađenja, buke, zloupotrebe prirodnih izvora i unošenja štetnih materija u vazduh, vodu i zemljište,
 • vrši nadzor nad radom komunalnih preduzeća, priprema programe za poboljšanje komunalnih mjera za djelovanje organa uprave i komunalnih preduzeća,
 • priprema nacrte propisa i drugih općih akata iz komunalne djelatnosti i drugih djelatnosti iz djelokruga rada Službe,
 • daje izjašnjenja na akte Općinskog pravobranilaštva po tužbama iz oblasti djelokruga svog rada,
 • priprema za Općinskog Načelnika i Općinsko vijeće propise, analitičko-informacione materijale i druge akte i materijale o pitanjima iz djelokruga službe,
 • izvršava i drugih stručnih poslova iz oblasti komunalnih djelatnosti,individualne i zajedničke potrošnje,
 • u stambenoj oblasti vodi evidenciju svih stanova u stambenim zgradama,vrši povrat stanova, vrši izradu PS obrazaca,vodi evidenciju i donosi rješenja o prinudnoj upravi zgrade te vrši koordinaciju sa upraviteljom,
 • utvrđuje pravo na izuzetnu invalidsku i izuzetnu porodičnu penziju i izuzetno materijalno obezbjeđenje i druge vidove socijalne zaštite,
 • realizuje prava prema korisnicima prava na boračko-invalidsku zaštitu,
 • vodi prvostepeni upravni postupak kojim se odlučuje o osnovnim dopunskim i drugim pravima boraca, šehida-poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca, članova porodica poslije njihove smrti i članova porodica palih i umrlih boraca,
 • pruža pravnu pomoć i zastupa korisnike prava na boračko invalidsku zaštitu, sarađuje sa organizacionom jedinicom Fonda PIO, fonda za zdravstvenu zaštitu, stručnim timovima-komisijama preko kojih se utvrđuje i realizuju prava na boračko-invalidsku zaštitu,
 • brine se o namjenskom trošenju doznačenih sredstava i drugih vidova pomoći,
 • usklađuje rad sa Ministarstvom za boračka pitanja TK,
 • vodi propisane evidencija o korisnicima prava na BIZ, prati i ažurira sve promjene koje nastupe i blagovremeno prosljeđuje Ministarstvu za boračka pitanja TK,
 • izvršava i druge poslove iz nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja TK, koji se prenose na Službu,
 • prati ostvarivanja prava raseljenih lica,
 • utvrđuje potrebe za zbrinjavanje raseljenih lica,
 • utvrđuje nivo prijeko potrebnih radova i dovodi objekte za smještaj raseljenih lica u stanju upotrebljivosti,
 • vrši popis i vodi službenu evidenciju o raseljenim licima,
 • ostvaruje neophodnu saradnju iz svoje nadležnosti sa resornim Državnim, Federalnim i Kantonalnim Ministarstvom,
 • obavlja poslove obrazovanja, nauke, kulture, sporta informisanja, zdravstva , dječije, socijalne i zdravstvene zaštite, penzijsko invalidske zaštite, vjerskih zajednica, političkih organizacija, društvenih organizacija i udruženja građana iz nadležnosti općine,
 • ostvaruje saradnju i koordinaciju sa mjesnim zajednicama na području općine te pruža pomoć istim u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti službe,
 • vodi propisane službene evidencije  u oblastima iz svog djelokruga  i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
 • prati stanje u oblastima za koje je obrazovana i informiše Općinskog Načelnika  o tom stanju po sopstvenoj inicijativi ili na njegov zahtjev  i pokreće inicijative za rješavanje pitanja u tim oblastima,
 • pripremu propisa iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi,
 • po ukazanoj potrebi obavlja sve druge srodne poslove i djelatnosti.

Pomočnik Načelnika za stambeno komunalne poslove, društvene djelatnosti i zajedničke poslove
Adem Mostarlić, dipl. ing. rud.

+387 35 743 452

[email protected]