Stručna služba načelnika

Nadležnost

U skladu sa vrstom i prirodom poslova Stručna služba Općinskog Načelnika vrši stručne, protokolarne i informativne poslove za Općinskog Načelnika, i to:

 • priprema planove i programe rada Općinskog Načelnika i prati njihovo izvršavanje,
 • sarađuje i pruža pomoć općinskim službama za upravu u pripremanju materijala iz njihovog djelokruga rada za potrebe Općinskog Načelnika,
 • pruža stručnu pomoć Općinskom Načelniku u vršenju njegove funkcije,
 • obezbjeđuje dokumentacioni materijal i podatke potrebne za rad Općinskog Načelnika,
 • kompletira materijale i vrši druge organizacione i tehničke poslove vezane za održavanje sjednica i radnih dogovora Općinskog Načelnika,
 • evidentira i čuva originale, prepise i druga akta Općinskog Načelnika do predaje istih u arhivu općinskog organa uprave,
 • vrši protokolarne poslove vezane za rad Općinskog Načelnika, organizuje način prijema građana, njihovih predstavki kao i predstavnika organizacija i zajednica, analizira i ispituje pojave na koje se ukazuje u tim predstavkama,
 • vrši obradu i kontrolu podataka vezanih za rad Općinskog Načelnika,
 • nabavlja, zadužuje i čuva opremu, inventar i potrebni materijal koji se odnosi na rad Stručne službe i Općinskog Načelnika,
 • po potrebi vodi zapisnike sa sastanaka koje organizuje Općinski Načelnik,
 • prati primjenjivanje zakonskih i drugih propisa iz djelokruga rada Općinskog Načelnika i Stručne službe,
 • obavlja normativno – pravne poslove vezane za rad Općinskog Načelnika i Stručne službe općinskog Načelnika,
 • vrši provjeru usklađenosti svih materijala sa zakonskim i drugim propisima koji se od strane općinskih službi i drugih subjekata upućuju Općinskom Načelniku ili se putem Općinskog Načelnika upućuju Općinskom vijeću,
 • vodi protokol i arhiviranje službenih dokumenata i isprava za potrebe Općinskog Načelnika i Stručne službe Općinskog Načelnika do predaje istih u arhivu općinskog organa državne službe,
 • organizuje prijem i otpremu pošte iz djelokruga rada Općinskog Načelnika i Stručne službe,
 • obavlja druge stručne, tehničke i pomoćne poslove koji se odnose na djelokrug rada Općinskog Načelnika, kao i sve druge poslove po zahtjevu i naređenju Općinskog Načelnika.

Rukovodilac Stručne Službe Općinskog Načelnika – Sekretar Općine
Samir Imamović, dipl. pravnik

+387 35 743 403

[email protected]