Stručna služba vijeća

Nadležnost

 • pripremanje planova i programa rada Općinskog vijeća i praćenje njihovog izvršenja,
 • saradnju i pružanje tehničke pomoći službama za upravu na pripremanju materijala iz njegovog djelokruga, za Općinsko vijeće,
 • pružanje stručne pomoći vijećnicima u vršenju njihove funkcije,
 • obezbjeđivanje dokumentacionih materijala i podataka potrebnih za rad Općinskog vijeća,
 • evidentiranje i čuvanje originala općinskih propisa i drugih opštih akata Općinskog vijeća,
 • kompletiranje materijala i vršenje drugih organizacijskih i tehničkih poslova vezanih za održavanje sjednica Općinskog vijeća,
 • redakcijske poslove vezane za izdavanje „Službenog glasnika Općine Banovići“,
 • ispitivanje predstavki građana, organizacija i zajednica i analiziranje pojava na koje se ukazuje u tim predstavkama,
 • opsluživanje komisija i drugih radnih tijela Općinskog vijeća,
 • protokolisanje poslova vezanih za rad Općinskog vijeća i općinskih službi za upravu po pitanjima vezanim za rad Općinskog vijeća,
 • obradu i kontrolu podataka za potrebe Općinskog vijeća,
 • nabavku, čuvanje i zaduživanje opremom, inventarom i potrošnim materijalom,
 • vođenje zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća, njegovih komisija i radnih tijela,
 • ostvarivanje saradnje sa Stručnom službom Općinskog načelnika,
 • rukovanje uređajima sa mikrofilmovima, odabiranje, evidentiranje i sređivanje arhivske građe koja se odnosi na rad Općinskog vijeća,
 • organizovanje prijema i otpreme pošte iz djelokruga rada Općinskog vijeća.
 • druge poslove koji se odnose na djelokrug rada Općinskog vijeća, po zahtjevu Predsjedavajućeg, Zamjenika predsjedavajućeg i Sekretara Općinskog vijeća, koji je ujedno Rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća.

Rukovodilac Stručne Službe Općinskog Vijeća – Sekretar Općinskog Vijeća
Zijad Bećić, dipl. pravnik

+387 35 743 456

 [email protected]