Geodetski poslovi

VI STE OVDJE:/Geodetski poslovi
Geodetski poslovi2017-12-04T21:55:25+00:00

Služba za opću upravu, geodetske, imovinsko pravne poslove i katastar

Nadležnost

U okviru navedenih odsjeka Služba za opću upravu,geodetske, imovinsko pravne poslove i katastar izvršava sljedeće poslove:

 • prati stanje, provodi utvrđenu politiku,vodi propisane službene evidencije, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti opće uprave, matičnih poslova, personalnih i kadrovskih , prijem podnesaka, ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, arhivski poslovi, vođenje biračkih spiskova, poslovi administratora informacionog sistema i drugih općih poslova organa uprave, geodetskih poslova i katastra  imovinsko-pravnih poslova i drugih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđene Zakonom,
 • prati stanje u oblasti u kojima je obrazovana i informiše Općinsko vijeće i Općinskog načelnika o tome, po sopstvenoj inicijativi ili na njihov zahtjev i pokreće inicijative za rješavanje pitanja u tim oblastima,
 • priprema propise iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi,
 • priprema nacrte i druge opće akte iz oblasti opće uprave, geodetskih poslova katastra imovinsko pravnih poslova i upravljanja korišćenja općinskom imovinom te dostavlja općinskom vijeću na usvajanje,
 • vrši poslove upravnog rješavanja u prvom stepenu u upravnim stvarima iz svog djelokruga te u upravnim stvarima za koji nije nadležna ni jedna druga općinska služba za upravu,
 • organizuje i koordinira rad u Mjesnim uredima,
 • održava katastar nekretnina,
 • provodi utvrđene premjere na geodetskim planovima, kartama, elaboratu i katastarskom operatu, rješava o upisima prava na nekretninama,
 • rješava o upisima prava na nekretninama,
 • održava i obnavlja poligonsku mrežu,
 • stara se o reprodukciji dotrajalih ili oštećenih radnih originala geodetskih planova,
 • vrši poslove službene evidencije i  izdaje uvjerenja  o činjenicama iz tih evidencija,
 • prati, utvrđuje i snima nastale tehničke promjene na zemljištu, zgradama i drugim objektima koji su od uticaja na podatke premjera i katastra nekretnina,
 • vrši provođenje promjena u katastarskom operatu,
 • vrši obnovu dotrajalih dijelova ili cijelog katastarskog operata,
 • vrši poslove iz oblasti katastra komunalnih uređaja,
 • prati razvoj geodetske nauke i primjenu naučnih dostignuća u oblasti,
 • pruža stručnu pomoć u pripremi, donošenju i provođenju prostorno planske dokumentacije,
 • vodi propisane evidencije o nekretninama,izdaje izvode,uvjerenja,kopije katastarskog plana i obavlja druge poslove vezane za izdavanje podataka iz katastra nekretnina koji imaju značaj javne isprave,
 • rješavanje o pravima na nekretninama u skladu sa materijalnim propisima,
 • priprema odluke te obavlja druge poslove radi prodaje zemljišta u vlasništvu/raspolaganju općine Banovići,
 • provođenje prvostepenog postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
 • provođenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
 • provođenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u poslovima koja su u nadležnosti službe prema zakonu o stvarnim pravima,
 • vršenje povrata napuštenih nekretnina u vlasništvu građana sve dok postoje nekretnine koje nisu vraćene,
 • daje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa iz svog djelokruga,
 • daje izjašnjenja na akte Općinskog pravobranilaštva po tužbama iz oblasti djelokruga svog rada,
 • vrši i sve druge srodne poslove i djelatnosti.

Pomoćnik Načelnika za opću upravu, geodetske, imovinsko pravne poslove i katastar

Senada Dizdarević, dipl. pravnik

+387 35 743 415

senada.dizdarevic@banovici.gov.ba

 

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045