+387 35 743 420

Nadležnost

U općinskoj službi za geodetske i imovinsko pravne poslove, u skladu sa obimom, vrstom i prirodom poslova obrazuju se Odsjeci kao unutrašnje organizacione jedinice, i to:

 • Odsjek za geodetske poslove, katastar nekretnina i upis prava na nekretninama
 • Odsjek za imovinsko pravne poslove

U okviru navedenih odsjeka Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove izvršava sljedeće poslove:

 • izvršava zakone i druge propise i opšte akte u oblasti premjera i katastra nekretnina i iz oblasti imovinsko pravnih odnosa,
 • prati, utvrđuje i snima nastale tehničke promjene na zemljištu, zgradama i drugim objektima koji su od uticaja na podatke premjera i katastra nekretnina,
 • provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama, elaboratu i katastarskom operatu,
 • održava i obnavlja poligonsku mrežu,
 • stara se o reprodukciji dotrajalih ili oštećenih radnih originala geodetskih planova,
 • vrši obnovu dotrajalih dijelova ili cijelog katastarskog operata,
 • vrši poslove iz oblasti katastra komunalnih uređaja,
 • prati razvoj geodetske nauke i primjenu naučnih dostignuća u oblasti premjera, katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja,
 • daje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa iz svog djelokruga,
 • vrši geodetska vještačenja u imovinsko – pravnim predmetima,
 • utvrđuje katastarski prihod na osnovu novih ljestvica ili valorizaciju katastarskog prihoda, na osnovu podzakonskih akata,
 • rješava o upisima prava na nekretnine,
 • vrši provođenje promjena u katastarskom operatu,
 • izdaje kopije katastarskog plana, izvode i prepise iz katastra nekretnina i po potrebi katastra zemljišta,
 • daje obavještenja strankama iz svoje oblasti,
 • izvršava zakonske i druge propise iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
 • prati stanje u oblasti imovinsko – pravnih odnosa i o tome izvještava nadležne organe,
 • rješava u prvostepenom upravnom postupku iz svoje nadležnosti,
 • uzima na zapisnik izjave o odricanju prava svojine u korist države,
 • izvršava pravosnažna rješenja i zaključke iz svoje oblasti,
 • izdaje uvjerenja iz djelokruga svog rada na osnovu službene evidencije i drugih propisa,
 • daje obavještenja i upute strankama iz svoje oblasti,
 • dostavlja informacije i službene izvještaje odgovarajućim organima,
 • vrši i druge poslove iz djelokruga svog rada.