Služba civilne i protivpožarne zaštite

U Službi se u skladu sa obimom, vrstom i prirodom poslova obrazuju odsjeci kao unutrašnje organizacione jedinice:
1. Odsjek za planiranje i obuku, zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara
2. Odsjek profesionalne vatrogasne jedinice

U vršenju navedenih poslova u okviru svih odsjeka Služba Civilne i protivpožarne zaštite, pored gore navedenih poslova:
• Priprema propise iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi,
• rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti službe,
• vrši upravne, stručne i druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,
• priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,
• organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine,
• izrađuje godišnji i srednjoročni Plan materijalnog opremanja struktura CZ,
• obezbjeđuje sigurnost i zaštitu tajnih podataka i Planova civilne zaštite,
• izrađuje procjenu ugroženosti za područje općine,
• vrši provođenje mobilizacije građana i struktura CZ po naređenju Općinskog štaba CZ,
• priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,
• izrađuje katastar klizišta te sve popratne radnje vezane za detekciju rizičnih područja,
• izrađuje prijedlog Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u saradnji sa službama općine,
• prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite,
• rješava u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti službe,
• organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje Elaborat za izvođenje vježbi CZ u općini,
• daje izjašnjenja na akte Općinskog pravobranilaštva po tužbama iz oblasti djelokruga svog rada.
• organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana u provođenju lične i uzajamne zaštite,
• vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,
• vodi propisane službene evidencije u oblasti svoga djelokruga, izdaje uvjerenja o činjenicama iz tih evidencija,
• izrađuje Informacije i Izvještaje o organizovanju, preduzimanju i sprovođenju mjera zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara,
• organizuje stalno dežurstvo u centru za obavještavanje (prima i prenosi informacije vezane za akcije zaštite i spašavanja ljudi i MTS),
• prikuplja i obrađuje podatke o svim vidovima opasnosti, vrši osmatranje, uzbunjivanje i upozoravanje građana, prenose naređenja općinskog Načelnika i općinskog štaba civilne zaštite, oglašavaju prestanak opasnosti te pripremaju i šalju izvještaje o preduzetim mjerama o provedenoj mobilizaciji i drugim mjerama i aktivnostima nadležnim organima vlasti, susjednim centrima, centru Kantona odnosno Federacije,
• prati stanje u oblasti za koje je obrazovana i informiše Općinskog načelnika i Kantonalnu i Federalnu upravu civilne zaštite,
• izvršava i obezbjeđuje izvršenje Zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti Civilne zaštite,
• poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara na području općine u skladu sa zakonom i drugim aktima,
• provođenje protivpožarne zaštite na području općine,
• izrađuje planove zaštite općine od požara i osigurava njihovu realizaciju za učešće službi za upravu općine,
• obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organizaciju Profesionalne vatrogasne jedinice, predlaže kadrovsku, materijalnu i tehničku popunjenost kao i uslove rada,
• definiše i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine,
• planira i osigurava provođenje obuke i stručno usavršavanje i osposobljavanje pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice i drugih lica koji se bave vatrogastvom,
• ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica,
• ostvaruje saradnju sa službama drugih općina po pitanju zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastva,
• vrši druge poslove u zaštiti od požara i vatrogastva koji su zakonom i drugim aktima stavljeni u nadležnost službe,
• izrađuje plan zaštite od požara općine i osigurava njegovu realizaciju uz učešće službi za upravu općine,
• učestvuje u provođenju određenih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija koje se odrede u planu zaštite od požara općine, a koje mogu provoditi profesionalne vatrogasne jedinice,
• opravka i servisiranje vatrogasnih vozila, motornih pumpi, vatrogasnih i izolacionih aparata i ostale vatrogasne opreme za vlastite potrebe i potrebe trećih lica,
• gasi požar i spašava ljude i materijalna dobra ugrožena požarom i eksplozijom na otvorenom prostoru, šumske požare, požare na građevinama i materijalnim dobrima svih vlasnika gdje god se pojavi požar,
• pruža tehničku pomoć u spašavanju ljudi u nezgodama izazvanim u saobraćaju (cestovni, željeznički, zračni, jezerski i riječni), poplavama, spašavanju sa visina i drugim akcidentnim situacijama i nesrećama kojima vatrogasna jedinica može pomoći u spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara,
• pruža odgovarajuću pomoć u spašavanju ljudi i materijalnih dobara kod postojanja stanja prirodne i druge nesreće,
• organizuje stručnu obuku i osposobljavanje za zaposlenike iz oblasti zaštite od požara,
• vrši poslova stručno praktične obuke građana iz oblasti zaštite od požara po utvrđenom programu,
• pruža stručne pomoći preduzećima, zajednicama i privatnim poslodavcima radi otklanjanja nedostataka iz oblasti zaštite od požara,
• izrađuje planova, pravilnika, elaborata i zapisnika iz oblasti zaštite od požara,
• vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije,
• vršenje poslova vatrogasne zaštite, zaštite od poplava i drugih nepogoda za treća lica po ugovor,
• po ukazanoj potrebi obavlja sve druge srodne poslove i djelatnosti.

Pomoćnik načelnika za civilnu i protivpožarnu zaštitu
Fuad Brigić, dipl. ing.
+387 35 743 470
[email protected]